FRAMGÅNGSRIK EMISSION OCH FORTSATT RENODLING

KVARTALET APRIL–JUNI 2016

Hyresintäkterna uppgick till 642 mkr (615) 

Förvaltningsresultatet uppgick till 352 mkr (346), vilket motsvarar 2,23 kr per stamaktie (2,36)  

Resultat efter skatt uppgick till 703 mkr (670), motsvarande 4,62 kr per stamaktie (4,62)  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 121 mkr (153), motsvarande 0,64 kr per stamaktie (0,94)

DELÅRSPERIODEN JANUARI-JUNI 2016

Hyresintäkterna uppgick till 1 292 mkr (1 203)

Förvaltningsresultatet uppgick till 693 mkr (613), vilket motsvarar 4,61 kr per stamaktie (4,13)

Resultat efter skatt uppgick till 1 357 mkr (1 177), motsvarande 9,37 kr per stamaktie (8,21)

Redovisat fastighetsvärde om 31,9 mdkr (27,8) omfattar 417 direktägda fastigheter (366)

Substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 81,58 kr per stamaktie (65,43)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 414 mkr (537), motsvarande 2,60 kr per stamaktie (3,57)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET 

I juli utsågs Joacim Sjöberg till vice VD med tillträde i oktober 2016. Samtidigt meddelades att VD Jens Engwall planerar lämna sin operativa roll före utgången av 2017.

En framgångsrik nyemission, med företrädesrätt för Hemfosas stamaktieägare, tillförde bolaget cirka 1,8 mdkr.

Hemfosas årsstämma ägde rum den 19 april. Stämman beslutade bland annat om en utdelning om 4,20 kr per stamaktie och 10,00 kr per preferensaktie, båda med kvartalsvis utbetalning.

Hemfosa förvärvade 13 skolfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 444 mkr. Under kvartalet tillträddes tio av fastigheterna.

Söderport Fastigheter, ett joint venture som ägs till 50 procent, avyttrade en fastighet till ett underliggande fastighetsvärde om 170 mkr.

Hemfosa förvärvade en vårdfastighet i Stockholmsområdet till ett underliggande fastighetsvärde om 195 mkr.

Hemfosa tillträdde en kontorsfastighet i Fredrikstad kommun i Norge till ett underliggande fastighetsvärde om 84 mkr

KOMMENTAR FRÅN VD

Under det andra kvartalet genomförde Hemfosa en emission av stamaktier som tillförde bolaget drygt 1,8 mdkr. Tack vare nyemissionen kan vi agera snabbare när vi identifierar rätt förvärv och fortsätta att växa inom samhällsfastigheter. För att stärka Hemfosas ledning och säkra att företagets långsiktiga strategi genomförs på ett kraftfullt sätt har vi anställt Joacim Sjöberg som vice VD.

Genom att fokusera på samhällsfastigheter bygger vi ett fastighetsbestånd med stabila kassaflöden och långsiktiga hyresgäster. Den stora uppslutningen i emissionen bland våra aktieägare var mycket uppmuntrande och stärker oss i övertygelsen att vi tänker och gör rätt – och vi har nu ännu bättre förutsättningar att fortsätta bygga Hemfosa på våra tre marknader i Norden. Vi gör det med ett tydligt mål att renodla portföljen så att samhällsfastigheter motsvarar minst 75 procent av fastighetsvärdet, idag är den andelen 63 procent.

STARKARE PLATTFORM I NORDEN

Under kvartalet genomförde vi flera bra affärer och uppnådde samtidigt ett stärkt förvaltningsresultat. I Sverige förvärvade vi 13 skolfastigheter, främst i Stockholmsregionen, till ett värde om 444 mkr, med en exklusiv option att under tredje kvartalet i år teckna avtal om förvärv av ytterligare två skolor. Det här är fastigheter fullt uthyrda till väletablerade skolaktörer, i bra lägen, som vi är mycket glada att kunna komplettera vår portfölj med. I juni tecknade vi också avtal om förvärv av en centralt belägen vårdfastighet i Vällingby i västra Stockholm till ett värde av 195 mkr med tillträde i september. På den norska marknaden förvärvade vi under kvartalet 20 procent av andelarna i ett fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter samt tillträdde seniorcentret Ringstabekk i kommunen Bærum i Osloregionen.

Vi fortsätter målmedvetet och aktivt att bygga Hemfosa som specialisten inom samhällsfastigheter. Jag är nöjd med att vi, trots en hårdnande konkurrens inte minst i Sverige, håller ett högt tempo i transaktionerna och genomför förvärv till goda villkor – vilket var vad vi föresatte oss när vi genomförde emissionen under våren. En viktig anledning till det är den kompetens, vilja och marknadskännedom som Hemfosas organisation besitter.

SÄKRAR KOMPETENS OCH SUCCESSIONSPLANERING

I Norge har vi förstärkt organisationen med en erfaren fastighetschef som kommer att fokusera på att utveckla vår förvaltning, vilket ger ledningen i Norge bättre förutsättningar att hitta och genomföra intressanta förvärv och projekt. Vi är nu etablerade i Norge med den styrka vi behöver för att hantera ett växande bestånd och i Finland arbetar vi med att få en optimal organisation på plats.

Jag är mycket glad över att Joacim Sjöberg förstärker koncernledningen som vice-VD från och med i höst och därmed säkrar det fortsatta byggandet av Hemfosa Fastigheter. Joacim Sjöberg har varit nära bolaget som finansiell rådgivare i många år, han har gedigen strategisk kompetens och kan Hemfosas företagskultur väl. Med honom i organisationen fortsätter vi arbeta mot våra mål och jag kan börja planera en ordnad succession och så småningom fokusera på en friare roll som betydande ägare och gärna som styrelseledamot. Under tiden ska vi med full kraft fortsätta genomföra värdeskapande affärer och utveckla den befintliga verksamheten på våra marknader i Norden.

Jens Engwall, VD

  

  

För mer information, vänligen kontakta:  

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50

Karin Osslind, CFO, [email protected], mobil 070-794 93 37