Stark inledning på året

KVARTALET JANUARI – MARS 2016

Hyresintäkterna uppgick till 650 mkr (589)

Förvaltningsresultatet uppgick till 340 mkr (265), vilket motsvarar 2,40 kr per stamaktie (1,84)

Resultat efter skatt uppgick till 654 mkr (506), motsvarande 4,78 kr per stamaktie (3,72)

Redovisat fastighetsvärde om 31,3 mdkr (27,6) omfattar 416 direktägda fastigheter (361)

Styrelsen förtydligade strategin avseende andelen samhällsfastigheter, vilka på sikt ska utgöra minst 75 procent av det totala fastighetsvärdet. De finansiella målen justerades avseende räntetäckningsgraden som ska uppgå till minst två gånger.

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en nyemission av stamaktier om cirka 1 800 mkr med företrädesrätt för Hemfosas stamaktieägare.

Hemfosa förvärvade tre samhällsfastigheter i Finland till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 500 mkr.

Hemfosa förvärvade nio samhällsfastigheter i Norge genom förvärv av Statens Park i Tønsbergs kommun till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 420 mkr.

Hemfosa förvärvade tre samhällsfastigheter i Sverige, i Växjö, Uppsala och Gävle, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 470 mkr.

Renodling av fastighetsportföljen fortsatte och under kvartalet avyttrades fem bostadsfastigheter i Gävle till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 170 mkr. Därtill genomfördes fem styckevisa avyttringar av oprioriterade fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 160 mkr.

Hemfosa tecknade ett tioårigt hyresavtal om elva tusen kvadratmeter med If Skadeförsäkring i tidigare vakanta ytor i området Södra Porten i Mölndal.

Substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 83,50 per stamaktie (66,46)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 294 mkr (420), motsvarande 2,04 kr per stamaktie (3,01)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

Styrelsen förtydligade strategin avseende andelen samhällsfastigheter, vilka på sikt ska utgöra minst 75 procent av det totala fastighetsvärdet. De finansiella målen justerades avseende räntetäckningsgraden som ska uppgå till minst två gånger.

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en nyemission av stamaktier om cirka 1 800 mkr med företrädesrätt för Hemfosas stamaktieägare med teckningsrelation om 1:5 och teckningskurs om 69,00 kr per stamaktie.

Hemfosa förvärvade tre samhällsfastigheter i Finland till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 500 mkr.

Hemfosa förvärvade nio samhällsfastigheter i Norge genom förvärv av Statens Park i Tønsbergs kommun till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 420 mkr.

Hemfosa förvärvade tre samhällsfastigheter i Sverige, i Växjö, Uppsala och Gävle, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 470 mkr.

Renodling av fastighetsportföljen fortsatte och under kvartalet avyttrades fem bostadsfastigheter i Gävle till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 170 mkr. Därtill genomfördes fem styckevisa avyttringar av oprioriterade fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 160 mkr.

Hemfosa tecknade ett tioårigt hyresavtal om elva tusen kvadratmeter med If Skadeförsäkring i tidigare vakanta ytor i området Södra Porten i Mölndal.

Kommentar från VD

Under det första kvartalet förvärvade vi fastigheter till ett värde av 1,4 mdkr i Sverige, Norge och Finland och Hemfosa redovisar både ökad intjäningsförmåga och ett starkare förvaltningsresultat. Andelen samhällsfastigheter fortsatte att öka i linje med vår strategi att växa ytterligare inom denna fastighetstyp. Mot bakgrund av den starka utvecklingen och vår fortsatta tillväxtambition har vi föreslagit aktieägarna en offensiv emission som stärker våra möjligheter att fortsätta växa med hög och stabil avkastning.

FÖRVALTNING
Vi lägger ännu ett starkt och händelserikt kvartal bakom oss. Vår intjäningsförmåga ökade genom förvärv värda cirka 1,4 mdkr på våra samtliga tre marknader, däribland vårt andra förvärv i Finland samt flera fullt uthyrda, nybyggda vård- och omsorgsfastigheter i Sverige. Dessutom avyttrade vi oprioriterade fastigheter till ett värde av 324 mkr som ett led i vårt arbete med att renodla fastighetsbeståndet mot en ökad andel samhällsfastigheter. Sammantaget innebar det att samhällsfastigheternas andel av det totala fastighetsvärdet ökade till 61 procent samtidigt som koncernens driftnetto steg med 17 procent till 428 mkr. Den positiva utvecklingen under kvartalet stärker oss i övertygelsen om att vi satsar rätt; att vi med inriktningen på samhällsfastigheter kan uppnå ökad intjäning och lägre risk.

FÖRÄDLING
Hemfosa är idag det enda börsnoterade bolaget i Sverige med inriktning mot samhällsfastigheter. Vårt tydliga fokus med stabila kassaflöden och en position som erkänd och kunnig motpart inom samhällssektorn utgör en bra plattform för förvärv och fortsatt tillväxt. Under våren 2016 beslutade styrelsen för Hemfosa att förtydliga bolagets fokus mot samhällsfastigheter genom att anta strategin att utöka andelen samhällsfastigheter till att omfatta minst 75 procent av det totala fastighetsvärdet. Den geografiska expansionen till Norge och Finland är viktig för att nå dit. Genom att bredda det geografiska urvalet ökar vi förutsättningarna att identifiera bra affärsmöjligheter som passar oss, även i dagens konkurrensutsatta transaktionsmarknad. Den aktiva marknaden innebär också möjligheter för oss att renodla portföljen och fortsätta avyttra oprioriterade fastigheter.

TILLVÄXT
Genom att förena långsiktig förvaltning och förädling med ett framgångsrikt transaktionsarbete har Hemfosa skapat stark tillväxt och hög avkastning till aktieägarna alltsedan starten för sju år sedan. Inledningen av 2016 fortsatte i samma starka anda och vi ser goda förutsättningar att fortsätta växa med hög och stabil intjäning. Detta ger oss råg i ryggen inför den offensiva emission av stamaktier som vi föreslår för våra aktieägare. Med större tillgängligt kapital kan vi agera snabbare när vi identifierar rätt förvärv. Vårt mål är att sätta pengarna i arbete så snart som möjligt genom kloka förvärv. Vi utvärderar intressanta affärer på alla våra tre marknader. En stärkt kassa ger oss också ökade möjligheter att investera i och utveckla våra befintliga fastigheter. Det här ser vi som bra både för Hemfosa och för våra ägare. Vi hoppas på aktieägarnas förtroende på årsstämman som hålls idag – och ser fram emot att fortsätta leverera högst avkastning bland de noterade fastighetsbolagen i Sverige.

Jens Engwall, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD
Tel: 070-690 65 50, mail: [email protected]

Karin Osslind, CFO
Tel: 070-794 93 37, mail: [email protected]