• Hyresintäkterna uppgick till 815 mkr (722) i kvartalet

• Förvaltningsresultat exklusive resultatandel i delägda företag uppgick till 371 mkr (312) för kvartalet. Förvaltningsresultat inklusive resultatandel i delägda företag uppgick till 439 mkr (447) i kvartalet, motsvarande 2,61 kr per stamaktie (2,66). Föregående år påverkades förvaltningsresultatet av en hög värdeökning på delägda fastigheter, som redovisas inom resultatandel i joint ventures.

• Resultat efter skatt uppgick till 701 mkr (986) i kvartalet, motsvarande 4,19 kr per stamaktie före utspädning (6,02). Föregående år påverkades resultatet av en hög värdeökning på delägda fastigheter, som redovisas inom resultatandel i joint ventures

• Intjäningsförmågan uppgår per 31 mars 2018 till 1 946 mkr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

• I mars blev Hemfosa helägare till specialistsjukhuset och Helsehuset vid Gardermoen, Norge, då de fastighetsägande bolagen, som tidigare ägdes i ett joint ventures, blev helägda dotterbolag till Hemfosa

• I slutet av mars förvärvades fastigheten Hansagården i Bergen med en hög andel samhällshyresgäster. Total yta uppgår till 29 tusen kvm och hyresvärdet till 34 msek

• Processen med en fördjupad analys av möjligheterna och formerna för en uppdelning av Hemfosakoncernen i två noterade bolag fortgår. Syftet är att skapa större aktieägarvärde genom att tydliggöra ett samhällsfokuserat fastighetsbolag och ett transaktionsinriktat bolag som båda är redo att fånga bra affärsmöjligheter.

KOMMENTAR FRÅN VD

Spännande förvärv och framtidsplaner

Hemfosa startade 2018 i högt tempo. Vi förvärvade samhällsfastigheter i Norge och utvecklade våra samarbeten med etablerade samhällsaktörer och våra övriga hyresgäster. Vi är extra stolta över att vi i mars blev långsiktiga helägare till de toppmoderna och fullt uthyrda hälso- och sjukvårdsfastigheter vid Gardermoen nära Oslo som nu står färdiga och där Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) och ytterligare hyresgäster nu flyttar in. Därtill tog vi under kvartalet steg vidare i processen att utvärdera en delning av Hemfosa i två bolag.

Hemfosa redovisar ett bra och stabilt förvaltningsresultat under årets första kvartal. En snöig och kall vinter ledde till något ökade fastighetskostnader samtidigt som vi ökade intjäningen med över 140 mkr genom ett växande fastighetsbestånd. Sammantaget tillträdde vi samhällsfastigheter till ett värde om cirka 2,7 mdkr under kvartalet.

VÅRDFASTIGHETER FÄRDIGSTÄLLDA ENLIGT PLAN

I slutet av mars blev Hemfosa helägare till de två sjukvårdsfastigheter i Gardermoens nya kompetenscentrum inom hälso- och sjukvård, som nyligen färdigställts. Det är ett nybyggnadsprojekt som vi 2015 började arbeta med i ett joint venture tillsammans med fastighetsutvecklaren Aspelin Ramm och som vi är både stolta och glada över att nu ha slutfört. Att projektera och driva nybyggnation av ett stort, modernt sjukhus är ett komplext uppdrag, det visste vi när vi gick in i projektet. Vi hade, tillsammans med vår partner Aspelin Ramm och hyresgästen, norska Landsforeningen for Hjerte og Lyngesyke (LHL), en genomtänkt idé och en tydlig strategi för utvecklingen av hela området. Det nya specialistsjukhuset stod klart på utsatt tid, enligt budget och utan anmärkningar.

Som ägare och förvaltare av i huvudsak samhällsfastigheter känns det extra angeläget att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Därför är vi också stolta över att specialistsjukhuset, utöver att hålla en hög standard för verksamheten, är ett av Norges mest klimat- och energivänliga sjukhus. För den långsiktiga finansiering av sjukvårdsfastigheterna vid Gardermoen har Hemfosa tagit upp ett så kallat grönt lån från Swedbank om 1,5 mdkr, vilket är ett tydligt bevis på att investeringen motsvarar högt ställda hållbarhetskrav samtidigt som det ger konkurrenskraftiga villkor.

BYGGER NÄTVERK AV SAMARBETEN

Vi fortsätter att bygga ett nätverk av samarbeten inom samhällssektorn och att utveckla välfungerande lokaler för ett växande antal samhällsaktörer. En av dem är Emrahus, som vi under kvartalet förvärvade ytterligare två LSS-boenden från. Andra är Migrationsverket som nyligen flyttade in i nyrenoverade lokaler i Uppsala. Ytterligare projekt är planeringen av fastigheter för en skola i Järfälla och en statlig myndighet i Norge samt flera nära samarbeten med svenska kommuner. Och vi ser att behovet av nya funktionella samhällsfastigheter fortsätter att öka i många områden på våra marknader.

INGEN NEGATIV EFFEKT AV NYA AVDRAGSREGLER

I mars presenterade regeringen en lagrådsremiss med förslag om nya skatteregler som bland annat begränsar företagens rätt att göra skattemässiga avdrag för räntor. För Hemfosas del bedömer vi att förändringen inte har någon väsentlig påverkan. Ser man till branschen tror vi den nya reglerna kommer leda till något mindre skuldsatta bolag.

Vi upplever att fastighetsmarknaden för närvarande är något avvaktande, sannolikt påverkad av den osäkerhet som finns inom bostadssektorn. Vi ser ändå intressanta möjligheter för Hemfosa både på förvärvssidan och vad gäller nybyggnadsprojekt i samarbete med fastighetsutvecklare och hyresgäster. Vi ser också fram emot att fortsätta processen med att utvärdera och planera för en delning av Hemfosa i två nya bolag. Vi är övertygade om att ett transaktionsinriktat bolag, redo att fånga bra fastighetsaffärer, och ett samhällsfokuserat fastighetsbolag med utvecklingspotential, som förutom fortsatta fastighetsaffärer också förstärks inom projektutveckling, passar mycket väl för den marknad vi ser framför oss.

Jens Engwall, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50
Karin Osslind, CFO, [email protected], mobil 070-794 93 37