• Hyresintäkterna ökade med 21 procent jämfört med föregående år tack vare genomförda förvärv och projekt.

• Överskottsgraden var klart högre än föregående år. En mildare vinter och lägre underhållskostnader bidrog till detta.

• Förvaltningsresultatet var 27 procent högre än föregående år främst som en följd av ökade hyresintäkter.

• Värdeförändringar var något lägre än föregående år och uppgår till 0,7 procent av ingående värde. Värderingsyielderna var i princip oförändrade.

• Resultat efter skatt var 5 procent högre än föregående år. Det högre förvaltningsresultatet motverkades till viss del av lägre värdeökningar.

• Fastighetsvärdet var vid periodens slut 37 mdkr att jämföra med 36 mdkr vid årsskiftet.

• Substansvärdet ökade till 80 kronor per aktie jämfört med 75 kronor per aktie vid årsskiftet.

• Soliditeten har ökat till 36 procent jämfört med 35 procent vid årsskiftet.

• Intjäningsförmågan uppgick per balansdagen till 1 382 mkr att jämföra med 1 360 mkr vid årsskiftet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

• Förvärv har skett på samtliga tre marknader:

– I Uleåborg, Finland tillträddes fyra förskolor i februari med underliggande fastighetsvärde om 46 mkr.

– I Sarpsborg, Norge tillträddes ett offentligt kontor i april med underliggande fastighetsvärde om 71 mkr.

– I Helsingborg, Sverige tillträddes ett LSS-hem i mars med underliggande fastighetsvärde om 23 mkr.

– I april tecknades avtal om förvärv i Motala, Sverige av en portfölj med fyra fastigheter, som hyser skolor, offentliga kontor och kommersiella kontor. Tillträde sker i juni. Underliggande fastighetsvärde är 116 mkr.

• En uppdaterad strategi och nya finansiella mål presenterades i januari. Det övergripande målet är att fastighetsbeståndet ska växa till 50 mdkr inom fem år samtidigt som det utdelningsbara resultatet per aktie ska öka med minst 10 procent per år i snitt.

KOMMENTAR FRÅN VD – PÅ VÄG

Det har varit ett aktivt första kvartal 2019 för Hemfosa. Med beslut i januari om en uppdaterad strategi och nya finansiella mål har vi tagit ut riktningen för vägen framåt. Efter lyckosamma rekryteringar har vi nu stärkt upp organisationen för att kunna förverkliga målen. Vi har genomfört förvärv på samtliga våra tre marknader och drivit ett flertal projekt vidare i olika faser. Verksamheten utvecklas väl och i linje med plan. Resan har startat.

Vårt transaktionsteam är nu komplett och vi har därmed kunnat skruva upp tempot i transaktionsverksamheten. Vi har den senaste tiden förvärvat i Sverige, Norge och Finland till ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 575 mkr. Fastigheterna vi har förvärvat kompletterar vårt bestånd väl; både i Sverige och Norge sker förvärven på orter där vi redan har närvaro och båda fastigheterna i Osloregionen har även potential för utveckling. Vi är också glada över att kunna ta ett steg in i en för oss ny intressant region i Finland genom förvärvet av moderna förskolefastigheter med långa hyresavtal i det snabbt växande Uleåborg.

Som vi tidigare har beskrivit är behoven av samhällsfastigheter stora på våra marknader, såväl från en växande befolkning som från en större andel yngre och äldre med behov av skolor, vård och omsorg. Befolkningstillväxten är främst koncentrerad till stora och mellanstora kommuner, orter där Hemfosa har bred närvaro. Sammantaget skapar utvecklingen ett tryck på utökad lokalyta, både i form av nybyggnationer och omvandling av fastigheter för samhällsverksamheter, något Hemfosa kan bidra med på samtliga våra marknader.

Inte oväntat attraherar samhällsfastigheter allt fler aktörer och konkurrensen om objekten är hård. Jag känner mig dock trygg med Hemfosas position i denna marknadssituation. Vår storlek, kompetens och lokala närvaro ger oss konkurrensfördelar. Ett bevis på detta var tävlingen om Socialtjänstens hus i Västerås där Hemfosas förslag vann och där en av motiveringarna var vår kompetens och kundorientering, något Västerås Stad hade goda möjligheter att bedöma då de redan är vår hyresgäst.

Vi fortsatte att stärka vår organisation under det första kvartalet, i linje med vår plan. Med bland annat en affärsutvecklingschef på väg in kommer vi att kunna öka intensiteten i arbetet med kommuner och koncept. I rekryteringsprocesserna ser vi att Hemfosa har ett starkt varumärke och att många attraheras av att få vara en del av vår expansiva och spännande resa framåt.

Ambitionen är att fortsätta hålla ett högt tempo med siktet inställt på vårt nya tillväxtmål om ett fastighetsbestånd om 50 mdkr inom fem år. Med ett antal pågående exklusiva processer räknar vi med fler förvärv under de kommande månaderna. Vi har även hög aktivitet inom projektverksamheten med flera detaljplaneprocesser i olika faser. Inte minst i Norge ser vi stor potential för projektutveckling i befintligt bestånd. Under den kraftiga expansionen av fastighetsbeståndet där har vi förvärvat fastigheter med stor potential som vi nu jobbar hårt med att realisera värdet på.

Mina kollegor och jag känner ett stort engagemang för vårt uppdrag; att utveckla fantastiska fastigheter för viktiga samhällsverksamheter samtidigt som vi förverkligar Hemfosas

lönsamhets- och tillväxtmål.

Caroline Arehult,

VD

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Arehult, VD
Tel: +46 (0)70 553 80 26 Mail: [email protected]

Peter Anderson, CFO
Tel: +46 (0)70 690 65 75 Mail: [email protected]