Med siktet inställt på tillväxt

KVARTALET JULI-SEPTEMBER 2014

 • Hyresintäkterna uppgick till 409 mkr (388)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 243 mkr (60), vilket motsvarar 3,7 kronor per aktie (2,4)*
 • Resultat efter skatt uppgick till 227 mkr (65), motsvarande 3,5 kronor per aktie (2,6)*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 245 mkr (52), motsvarande 3,7 kronor per aktie (2,1)*

DELÅRSPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 190 mkr (1 177)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 642 mkr (230), vilket motsvarar 11,7 kronor per aktie (9,2)*
 • Resultat efter skatt uppgick till 572 mkr (136), motsvarande 10,4 kronor per aktie (5,4)*
 • Redovisat fastighetsvärde om 17,5 mdr (16,2) omfattar 195 direktäga fastigheter (196)
 • Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 115,1 kronor (118,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 380 mkr (129), motsvarande 6,9 kronor per aktie (5,2)*

* Antal aktier vid periodens utgång var 65 720 000 (25 000 000)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • I juli avyttrade Hemfosas joint venture Söderport Fastigheter ett bostadsprojekt i Stockholm för 355 mkr
 • Den 13 oktober fattade styrelsen beslut om att kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om en ändrad bolagsordning som möjliggör utgivande av aktieslaget preferensaktier.
 • Två stora omförhandlingar om totalt cirka 15 tusen kvm genomfördes med Polismyndigheten och Domstolsverket, som innebär både förlängda hyresavtal i 15 år och om- respektive tillbyggnad om cirka 120 mkr för att anpassa lokalerna till hyresgästernas behov
 • Efter kvartalet genomförde Hemfosa förvärv av samhälls- och logistikfastigheter i mellersta Sverige till ett värde av cirka 795 mkr, varav cirka 200 mkr avser samhällsfastigheter. De förvärvade fastigheterna omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 94 tusen kvm med bland annat skolor och landstingsverksamhet.

Kommentar från VD

Med siktet inställt på tillväxt
Vi lämnar ett kvartal bakom oss som visar att verksamheten fortsätter utvecklas väl – med fortsatt förbättrat förvaltningsresultat, ökad intjäningsförmåga och mycket starkt kassaflöde. Bolaget har idag också en betydligt mer gynnsam finansiell struktur än tidigare. Det som verkligen kännetecknar själen i Hemfosa – vårt transaktionsintresse – präglade arbetet under det gångna kvartalet. Vi har ett tydligt fokus på att identifiera och utvärdera potentiella affärer – förvärv av fastighetsbestånd som vi kan förädla och som kan stärka Hemfosas fastighetsportfölj ytterligare.

Ett par objekt, som inte mött våra investeringskriterier, har vi tackat nej till under kvartalet, medan andra objekt är högst intressanta och aktuella att gå vidare med. Och några affärer har vi också genomfört. Under kvartalet avyttrade vi ett bostadsprojket genom vårt joint venture Söderport Fastigheter. Efter kvartalets slut förvärvade vi samhälls- och logistikfastigheter i mellersta Sverige till ett värde av närmare 800 mkr. Det är en helt riktig och rolig affär tycker jag – den bidrar med starkt kassaflöde, förbättrar vår intjäning och stärker oss även strategiskt inom skolsektorn.

Förvaltningen av den befintliga portföljen utvecklas väl och innefattade under kvartalet flera omförhandlade hyreskontrakt, med anpassningar och renoveringar av lokaler för att möta våra hyresgästers behov. De tidigare under året genomförda förvärven har smidigt integrerats i Hemfosas fastighetsportfölj och -förvaltning.

Det är ingen tvekan om att Hemfosa har en tydlig tillväxtambition. I linje med den fattade styrelsen beslutet i oktober att kalla till en extra stämma för att begära bemyndigande att framöver kunna utge preferensaktier. Vi bedömer att det är ett lämpligt sätt att komplettera våra möjligheter till expansionskapital för intressanta framtida förvärv.

Vår bild av marknaden har inte förändrats under kvartalet; de makroekonomiska förutsättningarna är fortsatt gynnsamma för vår sektor med hygglig ekonomisk tillväxt, låg inflation och låg ränta. Det är alltjämt stor konkurrens om objekt men det är få som har Hemfosas genomförandekraft – både i form av erfarenhet och kunskap, men också i form av kontaktnät och finansieringsmöjligheter. Vi är stolta över den plattform vi byggt upp och de relationer vi skapat. Det är en mycket bra grund att stå på inför vår fortsatta expansion.

Jens Engwall, VD

Hemfosa offentliggör informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden onsdagen den 5 november 2014, klockan 08.30.

KONTAKTINFORMATION

Hemfosa Fastigheter AB
Telefon +46 8 448 04 80
Besöksadress Hästholmsvägen 28
Postadress Box 2020, 131 02 Nacka
www.hemfosa.se

Jens Engwall, VD
Tel: +46 8 448 04 82, mail: [email protected]

Karin Osslind, CFO
Tel: +46 8 448 04 84, mail: [email protected]