Fortsatt renodling mot samhällsfastigheter

KVARTALET JULI–SEPTEMBER 2015

Hyresintäkterna uppgick till 615 mkr (409)

Förvaltningsresultatet uppgick till 345 mkr (243), vilket motsvarar 2,43 kr per stamaktie (1,85)*

Resultat efter skatt uppgick till 560 mkr (227), motsvarande 4,06 kr per stamaktie (1,75)*

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 260 mkr (245), motsvarande 2,14 kr per stamaktie (1,85)*

DELÅRSPERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2015

Hyresintäkterna uppgick till 1 819 mkr (1 190)

Förvaltningsresultatet uppgick till 958 mkr (642), vilket motsvarar 6,81 kr per stamaktie (5,85)*

Resultat efter skatt uppgick till 1 642 mkr (572), motsvarande 11,93 kr per stamaktie (5,20)*

Redovisat fastighetsvärde om 28,0 mdkr (17,5) omfattar 369 direktägda fastigheter (195)

Substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 69,48 kr per stamaktie 57,55*

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 797 mkr (380), motsvarande 5,59 kr per stamaktie (3,45)*

* Retroaktiv justering av nyckeltal har gjorts till följd av en aktiesplit (2:1) som genomfördes i maj 2015.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

Hemfosa förvärvade en samhällsfastighet i Karlstad. Fastigheten omfattar cirka sju tusen kvadratmeter utbildningslokaler och är fullt uthyrd med ett 20-årigt hyresavtal.

Hemfosa genomförde en riktad preferensaktieemission. Det totala emissionsbeloppet uppgick till 166 299 833,70 kronor. Antal preferensaktier efter emissionen uppgick till 10 999 999.

Hemfosas joint venture, Gardermoen Campus Utvikling AS, tecknade efter kvartalets utgång avtal om utveckling av ett lokalmedicinskt center vid Gardermoen nära Oslo, i direkt anslutning till det specialistsjukhus som bolaget påbörjade byggnation av i september i år. Byggstart är planerad till våren 2016 med färdigställande beräknat till januari 2018.

Efter kvartalets utgång avyttrade Hemfosas joint venture, Söderport Fastigheter AB, åtta fastigheter. Det sammanlagda försäljningspriset uppgår till 154 mkr.


Kommentar från VD

Vi fortsätter att stärka Hemfosa Fastigheters position som det största noterade fastighetsbolaget inriktat på samhällsfastigheter. Med ytterligare en investering i Osloområdet bevisar vi att vi är en betydande aktör på den norska marknaden. Vi analyserar också möjliga förvärv av samhällsfastigheter i Finland. Under det tredje kvartalet har intjäningskapaciteten stärkts ytterligare parallellt med att vi har sänkt finansieringsrisken genom lägre belåningsgrad och ökad soliditet.

ÖKAT FOKUS PÅ SAMHÄLLSFASTIGHETER

Under året har vi arbetat målmedvetet för att fokusera fastighetsbeståndet på samhällsfastigheter som nu står för mer än 60 procent av våra intäkter – och vår ambition är att andelen ska öka. Varje marknadsförutsättning kräver nya steg och förhållningssätt, att våga sitta still i båten kan ibland vara den mest opportunistiska strategin. Det vi ser som intressanta möjligheter för Hemfosa i rådande klimat är främst större strukturaffärer och utvecklingsprojekt inom den offentliga sektorn i Norden. Våra infrastrukturprojekt i Gardermoen är aktuella exempel på hur vi bokstavligen lägger grunden till långsiktigt stabil intjäning och nära relationer med våra hyresgäster.

BREDARE NORDISK AKTÖR

Under året har vi etablerat en tydlig position som en kraftfull aktör inom samhällsfastigheter i Norge och vi fortsätter växa både genom förvärv och fler utvecklingsprojekt. Under hösten avtalade vårt joint venture Gardermoen Campus Utvikling GCU om ytterligare ett kommunalt utvecklingsprojekt i Osloregionen – ett lokalmedicinskt centrum i direkt anslutning till det specialistsjukhus som vi påbörjade byggnation av i september. Att GCU valts ut som partner för ännu ett projekt i detta intressanta område visar att bolaget uppfattas som en seriös och handlingskraftig aktör inom segmentet även utanför Sverige. Nu öppnar vi för att bli en bredare nordisk aktör inom samhällsfastigheter genom att vända blicken mot Finland och aktivt undersöka möjliga affärer på den finska marknaden för samhällsfastigheter. Trots att de svenska, norska och finska fastighetsmarknaderna delvis skiljer sig åt finns mer som förenar när det kommer till synen på samhällsfastigheter och vi ser stor potential för en kraftfull och erfaren aktör som Hemfosa.

EN ORGANISATION I UTVECKLING

Vi har sedan starten av Hemfosa arbetat aktivt och långsiktigt med att säkerställa kompetensförsörjningen i alla led i det snabbt växande fastighetsbolaget. Under 2015 har Hemfosa förstärkt kompetensen i ledningsgruppen genom nya medarbetare som vi vill ge utrymme att växa och nå sin fulla kapacitet. Det är en naturlig utveckling för vår organisation och vi tror att framförhållning, öppenhet och en verklig tilltro till nästa generation är vägen framåt. Som ett led i detta arbete övertar Stina Lindh Hök, nuvarande transaktionschef, Lars Thagessons ansvarsområden avseende transaktioner i samband med att han övergår till en friare roll vid årsskiftet. Lars kommer även fortsättningsvis att arbeta exklusivt med Hemfosa, som konsult, med ansvar framförallt för att driva projektverksamheten i Norge och även sonderingen av den finska marknaden.
I övrigt är vi stolta över vår nominering till 2015 års Allbrightpris, som delas ut till ett bolag som gjort ”en betydande insats för att driva företaget mot en mer meritokratisk och jämställd verksamhet”. Ett renodlat fokus på kompetens och resultat är i mina ögon den enda vägen till en varaktigt framgångsrik verksamhet. Bolagets framgångar är ett kvitto på att denna inställning lönar sig för både medarbetare och investerare.
Med ännu ett stabilt kvartal bakom oss fortsätter vi på inslagen väg. Efter en riktad preferensaktieemission under kvartalet har vi även stärkt vår finansiella ställning. Vi är med andra ord väl rustade, på alla sätt, för att utveckla bolaget vidare.

Jens Engwall, VD


För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD
Mobil: 070 690 65 50, mail: [email protected]

Karin Osslind, CFO
Mobil: 070 794 93 37, mail: [email protected]