STARK PLATTFORM FÖR FORTSATT TILLVÄXT

KVARTALET JULI-SEPTEMBER 2016

Hyresintäkterna uppgick till 666 mkr (615) 

Förvaltningsresultatet uppgick till 582 mkr (345), vilket motsvarar 3,52 kr per stamaktie (2,35)

Resultat efter skatt uppgick till 1 389 mkr (587), motsvarande 8,59 kr per stamaktie (4,13)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 398 mkr (291), motsvarande 2,35 kr per stamaktie (1,96)

 DELÅRSPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2016

Hyresintäkterna uppgick till 1 958 mkr (1 819)

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 275 mkr (958), vilket motsvarar 8,23 kr per stamaktie (6,48)

Resultat efter skatt uppgick till 2 746 mkr (1 766), motsvarande 19,40 kr per stamaktie (12,34)

Redovisat fastighetsvärde om 33,0 mdkr (28,4) omfattar 418 direktägda fastigheter (369)

Substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 88,40 kr per stamaktie (71,61)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 812 mkr (824), motsvarande 5,03 kr per stamaktie (5,50)

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

Under kvartalet tillträdde Hemfosa fyra samhällsfastigheter inom vård/omsorg och skola till ett underliggande fastighetsvärde om 390 mkr.

Renodling av fastighetsbeståndet fortsatte och under kvartalet frånträdde Hemfosa tre övriga fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 126 mkr.

Hemfosa etablerade under kvartalet egen närvaro i Finland genom att anställa Pasi Nieminen som fastighetschef med ansvar för det finska fastighetsbeståndet.

Efter kvartalets utgång förvärvade och tillträdde Hemfosa två fastigheter i Esbo, Finland med polismyndighet och åklagarämbetet som största hyresgäster. Fastighetsvärdet uppgick till cirka 420 mkr.

Joacim Sjöberg tillträdde sin tjänst som vice verkställande direktör den 3 oktober.

 KOMMENTAR FRÅN VD

Hemfosa rapporterar ett mycket starkt tredje kvartal; både förvaltningsresultatet och totalresultatet förbättrades rejält och intjäningen ökade. Samtidigt fortsätter vi att arbeta långsiktigt och strukturerat med att befästa vår ställning som specialister inom samhällsfastigheter och vi har hittills i år förvärvat samhällsfastigheter för över 2,2 mdkr. Vi är finansiellt starka och både rustade och redo att ta tillvara intressanta förvärvsmöjligheter.

EN UTMANANDE FÖRVÄRVSMARKNAD
Hemfosa agerar på bedömer vi att mycket av utbudet är för högt prissatt. Det innebär att vi under kvartalet har valt att avstå flera affärer när vi ansett att priset är för högt. Faktum är att vi aldrig har avstått från så många affärer på grund av priset som i år. Detta är särskilt tydligt i Sverige med stor likviditet på marknaden och med många nya aktörer, inte minst finansiella investerare. På den norska marknaden börjar vi se en liknande utveckling medan vi upplever att konkurrenssituationen vad gäller samhällsfastigheter i Finland är något mindre intensiv. Eftersom Hemfosa var tidiga med att fokusera på samhällsfastigheter har vi på relativt kort tid skaffat oss kunskap som vi menar ger oss styrka att välja och välja bort. Alla som känner Hemfosa vet att vi är hungriga på att genomföra intressanta förvärv, men för oss handlar det i slutändan alltid om att säkerställa att vi kan skapa värde för aktieägarna.

Hemfosa har en långsiktig strategi och en snabbfotad organisation. Vi fortsätter att metodiskt analysera alla intressanta affärer och tempot är högt. Vi bygger nära samarbeten med etablerade samhällsaktörer vars verksamheter vi kan växa med, såsom stora skol- och vårdföretag, kommuner och landsting. Vi identifierar komplexa och udda transaktioner, exempelvis portföljer med olika fastighetstyper, där vi har en styrka med vår erfarenhet och finansiella kapacitet. Sammantaget innebär det att vi har en stark plattform för fortsatt tillväxt.

Samtidigt arbetar vi löpande med att förvalta och förädla Hemfosas befintliga fastighetsbestånd vars fastighetsvärde uppgick till cirka 33 mdkr vid periodens slut. Vi hade under kvartalet en hög aktivitet vad gäller investeringar. Bland annat genomför vi under hösten ombyggnation av tidigare vakanta ytor för nya hyresgäster i Mölndal och för hotellverksamhet i Haninge, där vi även arbetar med att etablera vårdverksamhet i delar av fastigheten.

EN STARKARE ORGANISATION
Hemfosa fortsätter att bygga en organisation med kompetenta medarbetare anpassad till en växande verksamhet. Under kvartalet meddelade vi att vi från 3 oktober förstärker koncernledningen med Joacim Sjöberg som vice vd. Vi har även stärkt andra viktiga funktioner i bolaget, både inom finans och i förvaltningen, och i Finland har Pasi Nieminen anställts som fastighetschef.

Efter ett transaktionsmässigt ganska lugnt kvartal vill vi vidare och sätta mer kapital i arbete. Med starka finansiella nyckeltal och bra tillgång till kapital har Hemfosa alla förutsättningar att ta nästa steg i tillväxten inom samhällsfastigheter. Vi tror att det kommer dyka upp intressanta affärer och då är vi beredda – både finansiellt, organisatoriskt och mentalt.

Jens Engwall, CEO

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50

Karin Osslind, CFO, [email protected], mobil 070-794 93 37