• Hyresintäkterna uppgick till 762 mkr (666) i kvartalet och 2 342 mkr (1 958) i perioden

• Förvaltningsresultatet uppgick till 515 mkr (582) i kvartalet, motsvarande 3,09 kr per stamaktie (3,52) och till 1 661 mkr (1 275) i perioden motsvarande 10,01 kr per stamaktie (8,23). Förvaltningsresultat exklusive resultatandel i joint ventures uppgick till 431 mkr (358) för kvartalet och 1 244 mkr (951) för perioden

• Resultat efter skatt uppgick till 775 mkr (1 389) i kvartalet, motsvarande 4,73 kr per stamaktie före utspädning (8,59) och till 2 635 mkr (2 746) i perioden motsvarande 16,06 kr per stamaktie före utspädning (18,30)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

• Samhällsfastigheter i Norge förvärvades och tillträddes till ett totalt fastighetsvärde om 595 mkr. Fastigheterna är belägna i fyra olika kommuner och omfattar en total uthyrningsbar yta om 39 tusen kvm

• I Sverige förvärvades och tillträddes två samhällsfastigheter och en kommersiell kontorsfastighet för totalt 384 mkr

• Efter kvartalet tillträddes tio centralt belägna samhällsfastigheter i Halmstad till ett underliggande fastighetsvärde om 1 066 mkr

• Efter kvartalet, den 7 november, fattade styrelsen i Hemfosa Fastigheter beslut om att utvärdera förutsättningarna för en uppdelning av koncernen i två noterade bolag

KOMMENTAR FRÅN VD

Ytterligare förvärv och ökad intjäning

Vi redovisar ännu ett stabilt kvartal för Hemfosa med ökad intjäning, flera förvärv och hög aktivitet i alla regioner, med Norge i extra fokus. Samtidigt har styrelsen tagit ett beslut gällande Hemfosas framtida utveckling – att utvärdera förutsättningarna för en delning av Hemfosa i två noterade bolag.

Vi följde upp det transaktionsintensiva första halvåret med avtal om förvärv av flera samhällsfastigheter, nu främst på vår norska marknad. Sammantaget genomförde vi affärer i Norge till ett värde om 595 mkr, bland annat vårt första förvärv i Bergen på Norges västkust där vi ser fram emot att öka vår närvaro. Med de senaste förvärven har vi ett fastighetsbestånd i Norge värt cirka 5 mdkr och det finns definitivt mer för oss att göra här.

I vår befintliga portfölj investerade vi drygt 190 mkr under kvartalet. Efter vår omfattande ombyggnation och anpassning av en fastighet i Härnösand, som vid vårt tillträde var tomställd, kunde vi välkomna drygt 550 skolelever i årskurs 7–9 att i nya, fina lokaler påbörja sitt läsår. Vi jobbar vidare med denna fastighet, liksom andra fastigheter i portföljen, för att effektivisera tekniken och energiförbrukningen. Våra investeringar ska vara ekonomiskt hållbara samtidigt som de ska minska belastningen på miljön.

DE VIKTIGASTE MÄNNISKORNA SKA HA DE BÄSTA FASTIGHETERNA

Under våren och sommaren genomförde vi en varumärkesstärkande kampanj med syfte att ytterligare öka kännedomen om Hemfosa. Målgruppen var främst våra viktigaste kunder, de människor som har fastighetsansvar inom offentlig sektor och de människor som är och verkar i våra fastigheter. Det är tillsammans med dem vi känner att vi gör allra störst nytta, med vårt sätt att verka. Vårt budskap summeras i rubriken ovan, de viktigaste människorna ska ha de bästa fastigheterna. Med det vill vi få sagt att vi alltid har användarna av våra fastigheter i fokus – våra hyresgäster, oftast människor inom olika typer av samhällsverksamheter.

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EN DELNING AV HEMFOSA SKA UTVÄRDERAS

Det är nu ganska precis åtta år sedan vi grundade Hemfosa och förvärvade våra första fastigheter. Fem år senare börsnoterades bolaget och idag förvaltar vi fastigheter värda närmare 40 mdkr. Vi har uppfyllt våra mål från börsnoteringen och nått en väsentlig storlek och en struktur som gör att vi står inför ett strategiskt vägval vad gäller hur vi ska formera oss för att skapa största möjliga värde för våra ägare i framtiden.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att utvärdera förutsättningarna för en delning av Hemfosa i två noterade bolag – ett bolag med inriktning på samhällsfastigheter och ett transaktionsinriktat, opportunistiskt bolag. Styrelsens beslut publicerades i ett separat pressmeddelande igår den 7 november.

Utgångspunkten är att vi har skapat ett betydande fastighetsbestånd med en växande andel samhällsfastigheter med stabila kassaflöden och ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Samtidigt har vi en gedigen portfölj med kommersiella fastigheter med potential för expansion. Med två specialiserade bolag ökar möjligheterna att ta tillvara potentialen i alla delar av verksamheten – och skapa ännu större effektivitet och driv i organisationerna.

Nu ska vi genomföra en fördjupad utvärdering av förutsättningarna för detta scenario och vår ambition är att återkomma med mer information under första kvartalet nästa år. Personligen känner jag ett stort ansvar för att bidra till att hitta den bästa vägen för framtida värdeskapande och ser fram emot ännu ett spännande kapitel i Hemfosas historia.

Jens Engwall, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50
Karin Osslind, CFO, [email protected], mobil 070-794 93 37