Perioden januari–september 20191

 • Hyresintäkter ökade med 16 procent främst tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd är ökningen knappt 4 procent.

   
 • Driftnettot ökade med 19 procent, varav knappt 5 procent i jämförbart bestånd.

   
 • Överskottsgraden har stärkts med drygt två procentenheter. Till stor del beror det på effekter från förvärvade fastigheter, men även jämförbart bestånd har högre överskottsgrad.

   
 • Förvaltningsresultatet ökade med 24 procent främst som en följd av högre hyror från fastighetsförvärv.

   
 • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 814 mkr, vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent där 0,3 procent uppstod under tredje kvartalet. Värderingsyielderna under kvartalet har varit i princip oförändrade.

   
 • Resultat efter skatt minskade med 5 procent, beroende på att orealiserade värdeförändringar var större förra året.

   
 • Fastighetsvärdet har ökat med 10 procent.

   
 • Substansvärdet (EPRA NAV) ökade till knappt 84 kronor per aktie.

   
 • Intjäningsförmågan uppgick per balansdagen till 1 465 mkr att jämföra med 1 360 mkr vid årsskiftet.

1 Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari-september 2018 och för balansposter per 31 december 2018.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • Förvärv genomfördes i Sverige och Finland:
  • I Esbo och Helsingfors, Finland tillträddes en portfölj med offentliga kontor i juli med ett underliggande fastighetsvärde om 465 mkr.
  • I Nacka, Sverige tillträddes ett äldreboende i juli med ett underliggande fastighetsvärde om 156 mkr. Detta förvärv betalades i sin helhet via en apportemission om 1 760 000 stamaktier.

    
 • Ett treårigt grönt obligationslån om 800 mkr emitterades i oktober till en marginal om 210 räntepunkter.

   
 • Räntebindningen har förlängts med närmare ett halvår, utan att snitträntan har påverkats, genom upptagande av ränteswappar.

 

KOMMENTAR FRÅN VD

-SNABBARE ÄN PLAN

Hemfosa växer och utvecklas på ett väldigt positivt sätt. Efter ett flertal förvärv under våren och sommaren har fastighetsbeståndets värde hittills i år ökat med närmare 4 mdkr. Det är snabbare än vi förväntade oss när vi satte de nya tillväxtmålen i början av året. Vi gör det också med god lönsamhet. Självklart vill vi upprätthålla ett högt tempo även framöver och jag ser goda möjligheter till det, med en bra pipeline på både förvärv- och projektsidan. Därtill har vi en stärkt kassa från ytterligare en grön obligation.

När vi i januari i år satte målet att nå ett fastighetsbestånd om 50 mdkr inom fem år räknade vi med en viss startsträcka för att få både organisation och affärer upp i fullt tempo. Vår start har i stället varit överraskande stark, vilket ju förstås är glädjande. Under årets första nio månader har vi vuxit snabbt och har idag nått ett fastighetsvärde om cirka 40 mdkr. Främst är detta drivet av förvärven vi genomfört på samtliga tre marknader. Under kvartalet slutförde vi ytterligare två fina affärer – en vårdfastighet i Nacka och en offentlig kontorsportfölj i Helsingforsområdet. I förvärvet av vårdfastigheten i Nacka hade vi dessutom möjlighet att betala med nyemitterade aktier vilket visar på vår styrka att göra affärer med olika typer av finansiering.

Vår tillväxt i fastighetsbeståndet ska alltid matchas med en god lönsamhet. Målet är en ökning i det utdelningsbara resultatet med mer än 10 procent i snitt per år. Även här går vi bättre än plan och för årets första nio månader överträffar vi detta mål med råge.

Investeringar för hyresgästernas behov

Inom vår projektverksamhet har vi flera spännande projekt i planeringsfas och pågående förhandlingar som vi hoppas landa inom kort. Därtill arbetar vi löpande med nog så viktiga investeringar, stora som små, i vårt befintliga fastighetsbestånd för att möta hyresgästernas förändrade behov. Detta möjliggör förlängda hyresavtal, värdeökningar – och viktigast av allt, nöjda hyresgäster. Ett aktuellt exempel är om- och tillbyggnaden av Kunskapsskolans lokaler i Landskrona som resulterade i ett nytt 15-årigt hyresavtal. Efter projektets färdigställande kommer Kunskapsskolan kunna öka sitt elevantal tack vare större lokaler och utökad skolgård. Vi passar även på att uppdatera de tekniska installationerna med bättre inomhusklimat och lägre energianvändning som resultat.

Steg mot ökad hållbarhet

Hemfosa har en uttalad långsiktighet i vårt ägande, detta går hand i hand med ett hållbart förhållningssätt i verksamheten. För att accelerera detta arbete har vi under hösten förstärkt vår organisation med en hållbarhetsansvarig. Därmed ökar vi vår kompetens men får även in en resurs som hjälper till att driva och inspirera när vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete. En viktig ledstjärna för oss är att våra fastigheter ska stå sig över tiden, något vi har med oss när vi väljer lösningar i våra fastigheter.

Samhällsfastigheter står stabilt

Hösten har präglats av en generellt svårbedömd konjunktur och osäker marknadssituation. Våra samhällsfastigheter påverkas dock i begränsad omfattning av konjunkturen, desto viktigare är den demografiska utvecklingen på våra marknader. Alldeles oavsett konjunktur har kommuner och operatörer runt om i landet behov av skolor för större barnkullar och vårdplatser för allt fler äldre. Likaså kvarstår myndigheters och rättsväsendets behov och här ser vi snarare en ökad efterfrågan på lokaler för polis och domstolar. Hemfosa har en roll i att stödja samhällsverksamheter där behoven finns, och behoven är och kommer att förbli stora i våra segment och marknader. Vi är stolta över att ha den rollen och att vara specialister på fastigheter för samhällets viktigaste verksamheter.

Caroline Arehult, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Anderson CFO

Tel: 070-690 65 75 E-post: [email protected]

Caroline Arehult CEO
Tel: 070-553 80 26 E-post: [email protected]