Morphic-koncernens nettoomsättning uppgick för räkenskapsårets sex första månader till 217,3 MSEK (158,6), en ökning med 37 procent.

Rörelseresultat uppgick till –129,0 MSEK (–30,2) för de sex första månaderna.

Koncernen uppvisar ett resultat efter finansnetto –124,6 MSEK (–26,7) och ett resultat efter skatt –118,5 MSEK (–26,3) för de sex första månaderna.

Resultat per aktie uppgick till –0,72 kr (–0,19) för sexmånadersperioden.

Den samlade orderstocken uppgick vid periodens slut till 925,4 MSEK varav Morphic Wind 667,1 MSEK.

Koncernens likvida medel var 367,5 MSEK (146,1) per bokslutsdagen och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –97,0 MSEK (24,0) för sexmånadersperioden.

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 151,1 MSEK (94,8), en ökning med 59 procent.

Det andra kvartalets rörelseresultat uppgick till –92,1 MSEK (–8,6­).