SBB i Norden AB (publ), tidigare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), dotterbolag till Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”), offentliggör sin bokslutskommuniké för 2016.

SBB i Norden AB (publ): Bokslutskommuniké 2016-03-02 – 2016-12-31

Året i korthet 

SBB i Norden AB (publ) , nedan benämnt SBB alternativt koncernen, bildades 2016-03-02 och detta är bolagets första bokslutkommuniké.

  •  Årets resultat efter skatt uppgick till 1 007 mkr.
  •  SBB har under året förvärvat 358 fastigheter med ett verkligt värde om 7,6 mdkr, ett hyresvärde om 691 mkr och ytor om 697 000 kvm.
  •  I september genomförde SBB en kontantemission av stamaktier av serie B, preferensaktier och konvertibler till ett belopp om 633 mkr. Därefter har ytterligare emissioner genomförts. Totalt har kapital tillförts bolaget i form av stamaktier, preferensaktier, konvertibler och ägarlån till ett värde om 1,6 mdkr under året.
  •  SBBs verksamhet med att skapa byggrätter har varit framgångsrik. Under året har byggrätter skapats till ett värde om 647 mkr varav byggrätter för ett värde om 226 mkr har sålts.
  •  Under sommaren har 10 ungdomar erbjudits sommarjobb i bolagets bestånd i Skara, Falköping och Tidaholm. Nästa år är målet 100 sommarjobb.
  •  Ingen utdelning kommer att föreslås av styrelsen.

Händelser efter årets slut

  •  Den 16 januari 2017 beslutade Effnetplattformen AB (publ) på en extra bolagsstämma att förvärva SBB samt också Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB. Samma dag förvärvade SBB AB Högkullen (publ).

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

SBB I NORDEN AB (PUBL) – SBB

SBB i Norden AB (publ)s verksamhet startades i april 2016 av Ilija Batljan, PhD. Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige samt även samhällsfastigheter i Norden. Bolagets affärsidé är att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Bolaget ska också äga, förvalta och utveckla bostäder samt som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder.

FASTIGHETSBESTÅND

SBBs fastighetsbestånd består av samhällsfastigheter och bostäder samt fastigheter med tydlig utvecklingspotential. För att bibehålla trygghet, flexibilitet, handlingskraft och kassaflöde ska minst 80 % av beståndet bestå av samhällsfastigheter med långa kontrakt samt bostäder.

Fastighetsbeståndet omfattade per 2016-12-31 358
fastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 7,6 mdkr, varav bostäder utgjorde 3,4 mdkr, samhällsfastigheter 2,9 mdkr, och övriga fastigheter 1,3 mdkr. Den sammanlagda ytan var 697 000 kvm med ett hyresvärde om 691 mkr.

ORGANISATION 

Organisationen utgörs av en liten grupp medarbetare med fokus på transaktioner, fastighetsutveckling och kostnadseffektiv förvaltning. Tillsammans med huvudägaren Ilija Batljan Invest AB och bolaget Hestia har en organisation byggts upp i form av det gemensamt ägda bolaget Hestia Sambygg som levererar ekonomisk och teknisk förvaltning till Samhällsbyggnadsbolaget och dess dotterbolag. Hestia och Hestia Sambygg har tillsammans en förvaltningsorganisation med 180 anställda som täcker större delen av Sverige.

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I SAMMANDRAG FÖR

PERIODEN 2016-03-02 – 2016-12-31

Hyresintäkter (mkr)                                                                                                                                                                                                    187

Driftnetto (mkr)                                                                                                                                                                                                                 91

Årets resultat (mkr)                                                                                                                                                                                                     1 007

Marknadsvärde fastigheter (mkr)                                                                                                                                                                  7 572

Antal fastigheter                                                                                                                                                                                                               358

Antal lägenheter                                                                                                                                                                                                               4 358

Vakans bostäder (%)                                                                                                                                                                                                   0,5

Genomsnittlig hyreslängd samhällsfastigheter (år)                                                                                                                 10

Soliditet (%)                                                                                                                                                                                                                          21

Justerad soliditet (inkl ägarlån och konvertibler) (%)                                                                                                               31

VD HAR ORDET

Vision och affärsidé

Jag har under tio år burit med mig en vision om att bygga upp det bästa fastighetsbolaget i Norden för bostäder och samhällsfastigheter. Mina fantastiska medarbetare och jag kommer att göra allt för att förverkliga denna långsiktiga vision med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), som jag startade upp 1 april 2016. SBB är en ”start-up” där vi alla jobbar dag och natt för att visa att vi kan skapa ett fantastiskt bolag. I detta arbete har vi fått en enorm uppbackning från våra kollegor i branschen och inte minst från våra vänner och affärspartners i både Sverige och Norge. Det är många som har bidragit till bolagets utveckling och vi vill tacka för deras insatser. Vi kan redan nu visa att SBB är ett moget bolag i en stark tillväxtfas. Vi har en förmåga att genomföra transaktioner, sköta förvaltningen och skapa mervärde för våra aktieägare. Vi skapar också värde för samhället genom att tillskapa byggrätter för bostäder i dessa tider av extrem bostadsbrist.

Samhällsbyggnadsbolagets affärsidé är att göra nytta för sina aktieägare och samhället i stort. För att åstadkomma detta har vi formulerat tre punkter:

1. Att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden genom att långsiktigt äga, förvalta, bygga och utveckla samhällsfastigheter.

2. Att i hela Sverige förvärva, förvalta, utveckla och nyproducera bostäder.

3. Att som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder.

Samhällsbyggnadsbolaget äger långsiktigt bostäder i Sverige och samhällsfastigheter i Norden och dessa kassaflödestrygga tillgångar kommer alltid att utgöra minst 80 % av bolagets värde. Därutöver bedriver bolaget ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete där kassaflödesfastigheter omvandlas till byggrätter för bostäder.

Resultat 

Vi har under vårt första år visat starka resultat: tillväxt med positiva kassaflöden, stora värden har skapats genom aktiv fastighetsutveckling, en bra värdeskapande fastighetsförvaltning och ett erfaret transaktionsteam. Först, trots en extrem expansion och med detta förknippade stora kostnader visar vi ett positivt förvaltningsresultat och ett positivt operativt kassaflöde. För det andra landar vårt resultat på ca 1 mdkr, det är riktigt bra. Men det som troligen är ännu starkare är att ca 650 mkr kan hänföras till skapade värden genom framtagna bostadsbyggrätter varav byggrätter för ett värde om 226 mkr såldes under året. Samtidigt fortsätter vi att utveckla ca 600 000 kvm ljus BTA byggrätter för bostäder i Stor- Stockholm och regionstäderna. Vi har även under året fokuserat på värdeskapande fastighetsförvaltning genom exempelvis konvertering av förrådsytor till 36 microlägenheter i Nykvarn, påbörjande av ROT-renovering av totalt 475 lägenheter i Motala där vi även effektiviserar beståndet genom att skapa ytterligare rum i befintliga lägenheter. Vi förädlar också vårt bestånd genom att tillskapa förutsättningar för långa nya hyreskontrakt exempelvis har vi tecknat avsiktsförklaringar gällande boende för äldre om cirka 11 000 kvm med Aleris, avtalslängden uppgår till 15 år. Avslutningsvis såldes under året fastigheter för ca 450 mkr varav fastigheter som inte utgör byggrätter såldes med i genomsnitt 14,6 % premium mot senaste värdering.

Vi har bara börjat 

Alla nyckeltal visar att SBB har haft ett mycket bra första år. Utöver fantastiskt värdeskapande för våra aktieägare är jag mest stolt över att vi redan det första året kunnat erbjuda sommarjobb till ett antal ungdomar som bor i våra bostadsområden. Vi har också inlett ett samarbete med Mentor Sverige som erbjuder unga en mentor och ett bidrag till en bra start i livet. Det är ett sätt för Samhällsbyggnadsbolaget att också i det lilla visa på ett viktigt samhällsengagemang.

Vi tog också nästa steg i bolagets utveckling genom att den 6 december 2016 annonsera förvärv av AB Högkullen (publ) och att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB gör ett omvänt förvärv av Effnetplattformen AB (publ) (noterat på First North). AB Högkullen (publ) är ett fastighetsbolag inriktat på att erbjuda kommuner och privata omsorgsföretag lokaler för boenden med särskild service enligt LSS. Enligt min syn är AB Högkullen ett bostadsbolag med kommunalt garanterade kassaflöden. I samband med det omvända förvärvet tog vi med oss ytterligare två bolag. Kuststaden Holding AB, ett långsiktigt och lokalt förankrat fastighetsbolag vars fastighetsbestånd utgörs av bostadsfastigheter med inslag av kommersiella centrumlokaler i östra Småland samt på Gotland. Bolaget äger fastigheter i Kalmar, Nybro, Oskarshamn, Visby och Västervik. Sörmlandsporten AB äger och förvaltar bostäder och kommersiella fastigheter i Nyköping, Oxelösund, Nykvarn och Gnesta. Efter dessa transaktioner kommer SBB att äga fastigheter med en total uthyrningsbar area om knappt en miljon kvadratmeter och hyresintäkter beräknat på helårsbasis om drygt 900 mkr. Det totala marknadsvärdet, enligt externa värderingar, uppgår till ca 11 mdkr.

Det kommer mer tillväxt, dock alltid med starkt fokus på kassaflöde och lönsamhet. Vår fasta övertygelse är att det är denna aktie som nordbor kommer att välja att ge i present till sina barnbarn; ett tryggt och säkert kassaflöde med krydda.

Ilija Batljan,

Verkställande direktör och grundare 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]