Vid dagens extra bolagsstämma i Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”), fattades följande beslut.

Stämman beslutade om nyemission av högst 68 400 801 stamaktier av serie B och högst 718 208 preferensaktier riktad till innehavare av konvertibler i dotterbolaget SBB i Norden AB (publ), tidigare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”).

Stämman beslutade om nyemission av högst 75 539 579 stamaktier av serie B och högst 794 080 preferensaktier riktad till innehavare av preferensaktier i SBB.

Stämman beslutade om nyemission av högst 76 428 571 stamaktier av serie B och högst 802 499 preferensaktier riktad till innehavare av ägarlån i SBB.

Stämman beslutade om nyemission av högst 66 670 501 stamaktier av serie A och högst 11 681 177 stamaktier av serie B riktad till innehavare av stamaktier av serie A och stamaktier av serie B i SBB.

Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med styrelsens förslag. För mer information, se tidigare offentliggjord kallelse till den extra bolagsstämman samt tidigare offentliggjort erbjudande till innehavarna av preferensaktier, konvertibler och ägarlån i SBB, samt det informationsmaterial som offentliggjordes inför Effnetplattformens extra bolagsstämma den 16 januari 2017.

Sammantagen effekt av emissionerna

Givet att samtliga innehavare av preferensaktier, konvertibler och ägarlån i SBB accepterar det erbjudande som tidigare offentliggjorts och att samtliga väljer alternativet stamaktier av serie B kommer 220 368 951 stamaktier av serie B att emitteras och det nya totala antalet aktier i Effnetplattformen kommer att uppgå till 633 536 604, varav 217 596 975 stamaktier av serie A och 415 939 629 stamaktier av serie B.

Givet att samtliga innehavare av preferensaktier, konvertibler och ägarlån i SBB accepterar det erbjudande som tidigare offentliggjorts och att samtliga väljer alternativet preferensaktier kommer 2 314 787 preferensaktier att emitteras och det nya totala antalet aktier i Effnetplattformen kommer att uppgå till 415 482 440, varav 217 596 975 stamaktier av serie A, 195 570 678 stamaktier av serie B och 2 314 787 preferensaktier.

Observera att emissionen riktad till innehavare av stamaktier i SBB ska ses som ett led i fullgörandet av Effnetplattformens tidigare beslut av den 16 januari 2017 att emittera högst 405 937 218 aktier och påverkar därför inte det totala antalet aktier som kommer emitteras i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]