Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”), offentliggjorde den 7 februari 2017 att styrelsen beslutat att erbjuda innehavarna av preferensaktier, konvertibler och ägarlån i dotterbolaget SBB i Norden AB (publ), tidigare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), att förvärva dessa finansiella instrument mot vederlag i form av nyemitterade stamaktier av serie B alternativt preferensaktier i Effnetplattformen.

Inom ramen för erbjudandet till innehavarna av preferensaktier i SBB har accepter erhållits för 787 680 preferensaktier eller 99,2 procent av totalt antal utestående preferensaktier, motsvarande 0,7 procent av rösterna i SBB. Av dessa valde 99,6 procent att erhålla aktier av serie B och 0,4 procent att erhålla preferensaktier innebärande att 74 626 339 aktier av serie B och 3 200 preferensaktier kommer att emitteras till innehavare av preferensaktier i SBB.

Inom ramen för erbjudandet till innehavarna av konvertibler i SBB har accepter erhållits till ett nominellt belopp om 359 104 209 kronor eller 100,0 procent av totalt nominellt belopp av de utestående konvertiblerna. Av dessa valde 96,9 procent att erhålla aktier av serie B och 3,1 procent att erhålla preferensaktier innebärande att 66 267 458 aktier av serie B och 22 400 preferensaktier kommer att emitteras till innehavare av konvertibler i SBB.

Inom ramen för erbjudandet till innehavarna av ägarlån i SBB har accepter erhållits för ägarlån om 401 249 999 kronor eller 100,0 procent av totalt utestående ägarlån. Av dessa valde 91,1 procent att erhålla aktier av serie B och 8,9 procent att erhålla preferensaktier innebärande att 69 619 037 aktier av serie B och 71 500 preferensaktier kommer att emitteras till innehavare av ägarlån i SBB.

Sammanlagt kommer således 210 512 834 stamaktier av serie B och 97 100 preferensaktier att emitteras och det nya totala antalet aktier i Effnetplattformen kommer att uppgå till 623 777 587, varav 217 596 975 stamaktier av serie A, 406 083 512 stamaktier av serie B och 97 100 preferensaktier. Dessa vederlagsaktier kommer således innebära en utspädning om 33,8 procent av aktierna och 8,2 procent av rösterna av det totala antalet aktier efter emissionerna.

För att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de innehavare som ännu inte accepterat erbjudandet förlängs acceptperioden till och med den 15 mars 2017.

För de innehavare som accepterat erbjudandet under ordinarie acceptperiod förväntas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 2 mars 2017. Vederlag utgörs av interimspapper i form av betalda tecknade aktier (”BTA”). Omvandling av BTA kommer ske när Nasdaq First North godkänt en ny bolagsbeskrivning och övriga noteringsåtgärder avseende den nya verksamheten, vilket beräknas ske omkring början av mars. För de som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 22 mars 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]