Klimatfrågan är en av mänsklighetens stora utmaningar och vi har ett ansvar för kommande generationer att bidra med lösningar och att minska vår egen klimatpåverkan. Vi vill agera kraftfullt i klimatomställningen och därför har Samhällsbyggnadsbolaget antagit målet om klimatneutralitet 2030 i hela värdekedjan, det är en viktig del av vårt löfte om att bygga ett bättre samhälle. Och vi vill göra det tillsammans med våra hyresgäster, kunder, leverantörer och andra intressenter.

MÅLSÄTTNINGAR

  • Fortsatt satsning på grön finansiering genom att emittera gröna obligationer och minska energianvändningen i vårt gröna bestånd knutna till det gröna ramverket med 30 procent till 2023.
  • 100 procent förnyelsebar el i hela fastighetsbeståndet samt minimera koldioxidutsläpp genom att minska utsläppen med minst 5 procent per år
  • Fortsätta att bidra till innovationer inom miljöteknik
  • Ansvarsfullt och effektivt använda naturresurser samt bygga och förvalta med ett livscykeltänkande (bl.a. genom att främja byggande i trä)
  • Förorda att inom förvaltningsbeståndet renovera istället för att riva hus. Alla fastigheter som innehafts mer än tre år ska vara miljöinventerade, dessa miljöinventeringar ska göras minst vart tionde år
  • Minst 50 procent av SBB:s nyproduktion ska utgöras av hus byggda i trä
  • Fortsätta bidra till minskad förbrukning av vatten i våra fastigheter, målet är 1 procent vattenbesparing per år
  • Förvalta och skapa boenden i kollektivnära lägen vilket bidrar till att minska transportsektorns miljöpåverkan
  • Bidra till ökad biologisk mångfald samt begränsa användning och spridning av miljöfarliga produkter
  • Ansvarsfull hantering av avfall genom att agera för minimering av avfall, förebygga föroreningar samt se avfall som en resurs för återanvändning och återvinning