Sammanfattning av första kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 136,4 MSEK (72,9).
 • Rörelseresultatet minskade till 21,2 MSEK (28,5).
 • Bruttomarginalen ökade till 17,4% (17,2).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,6% (39,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,4 MSEK (25,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,48 SEK (0,83).
 • Kassaflödet uppgick till -1,5 MSEK (-87,8).
 • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 18,5% (54,2).
 • Soliditeten uppgick till 32,2% (31,7).
 • Förvärv av 530 byggrätter i Mariehäll samt Täby.
 • 96,7% (98,6) försäljningsgrad av bostäder i produktion.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Börsnotering på Nasdaq Stockholms huvudlista (Mid-cap) 6 april 2017 tillsammans med en nyemission om 9 152 542 aktier.
 • Försäljningsstart av 387 bostadsrätter inom ramen för projekten Kosmopoliten i Kista Äng och Sollentuna Hills.
 • Förvärv av 425 byggrätter i Spånga och Akalla. 
 • Projektportföljen uppgick vid rapporteringsdatum till 5 932 byggrätter.

 
Mattias Roos, VD & koncernchef, kommenterar kvartalet:
”Vi inleder årets första fem månader med att ytterligare ha utökat och förstärkt vår projektportfölj med 955 byggrätter. Vår fokuserade portfölj, som i sin helhet finns i semi-centrala lägen nära goda kommunikationer, består nu av närmare 6 000 byggrätter som antingen är i planerings- eller produktionsfas. Vår framgång inom förvärv av byggrätter visar att vår investeringsstrategi fungerar väl, och att det finns ett högt förtroende för bolagets kompetens och kapacitet till att utveckla relevanta, tidsenliga och kvalitativa bostäder.

Kvartalets minskade resultat och rörelsemarginal kan framförallt förklaras med en lägre resultatandel från JV-projekt, jämförelsestörande poster samt ökade centrala kostnader. För att få en rättvisande bild över bolagets utveckling är det därför viktigt att titta på vår verksamhets utveckling över en längre tid, där det framgår att vår utveckling är i linje med våra operativa och finansiella mål.

Årets planerade produktionsstarter och en positiv försäljningsstart gör att SSM har goda förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt även under 2017.”  

 
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 07:15 CET.


För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Roos, VD & koncernchef 
E-post: [email protected] 

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)        
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i maj 2017 finns närmare 6 000 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.se