Sammanfattning av januari – mars 2018

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 95,5 MSEK (136,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,9 MSEK (21,2) och rörelsemarginalen till 8,3% (15,6).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -57,1 MSEK (-1,5).
 • Avsiktsförklaring tecknades om ensamrätten till att förvärva 1 200 byggrätter i Segeltorp, Rotebro, Spånga samt i centrala delarna av Täby, till ett projektvärde om 3,5 miljarder SEK.
 • Markanvisning från Stockholms stad avseende 100 studentbostäder vid Brommaplan.
 • Produktionsstart av Täby Turf med 176 hyresrätter.
 • Tidigt samråd för Tellus Towers påbörjades 15 mars och pågick fram till 27 april, ställningstagande från Stockholms Stadsbyggnadskontor väntas i juni 2018.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Sollentuna Hills delades upp i två projekt med 94 bostadsrätter respektive 94 hyresrätter.
  I maj påbörjades konvertering från bokningsavtal till legalt bindande förhandsavtal i bostadsrättsprojektet. Produktion av de båda projekten bedöms kunna påbörjas under 2018.
 • Koncernledningen utökades med nyrekrytering av Maria Boudrie i rollen som chefsjurist och Christer Ljung i rollen som inköpschef.

Mattias Roos, VD & koncernchef, kommenterar kvartalet:
”Det förändrade och avvaktande marknadsläget på bostadsmarknaden i Storstockholm har påverkat och
inneburit en omställning av både vår försäljning och projektering. Det finns indikationer på att hushållens förtroende för bostadsmarknaden långsamt börjar återvända. Vi ser en viss ökad tillströmning av besökare till våra visningar. Försäljningsgraden i projekt som är under produktion fortsätter att vara på en marknadsledande nivå med 96,4 procent vid kvartalets utgång. I de projekt som färdigställs under 2018 finns sju osålda bostäder.

Kvartalets rörelseresultat uppgick till 7,9 MSEK och avspeglar den lägre aktivitetsnivå som finns inom vår produktion för närvarande. Rörelsemarginalen minskade under kvartalet i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 8,3 procent. SSM är strategiskt organiserat med en flexibel kostnadsbas, vilket vi har kunnat dra fördel av när marknaden har förändrat sig snabbt, genom att bland annat reducera konsultstöd och projekterings-takten i utvecklingsprojekt. Under inledningen av året har vi förstärkt vår inköpsorganisation ytterligare för att kunna intensifiera detta viktiga arbete framöver.

Till följd av Storstockholms demografi och invånarnas betalningsförmåga ökar behovet av mindre bostäder kontinuerligt. Vilket bland annat bekräftas av att antalet sålda bostäder, upp till 45 kvadratmeter i storlek, har ökat under första kvartalet 2018 i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Det finns också tecken på att prisnivån för detta bostadssegment har återhämtat sig snabbare från den negativa prisutvecklingen som uppstod under hösten 2017. SSM:s byggrättsportfölj och bostadsprodukt är i linje med den ökade efterfrågan. Vi är därmed rätt positionerade för fortsatt tillväxt.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:                
 
Mattias Roos
Ann-Charlotte Johansson
VD & koncernchef Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected] E-post: [email protected]
  Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i maj 2018 finns cirka 6 700 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com