DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK LAG.

SSM Holding AB (publ) (“SSM” eller “Bolaget”), den ledande bostadsutvecklaren inom Stockholms-området i sin nisch, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av Bolagets aktier i samband med börsnoteringen på Nasdaq Stockholm (“Erbjudandet”). Intresset har varit stort både från allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands. Erbjudandet var flera gånger övertecknat och handeln i aktien inleds idag på Nasdaq Stockholm.

Erbjudandet i korthet:

  •  Det slutgiltiga priset i Erbjudandet har fastställts till 59 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Bolaget om cirka 2 316 MSEK.
  •  Erbjudandet omfattar totalt 9 813 136 aktier, varav 9 152 542 nyemitterade aktier som erbjöds av Bolaget och 660 594 befintliga aktier som erbjöds av säljande aktieägare. Bolaget tillförs cirka 540 MSEK före transaktionskostnader i samband med Erbjudandet.
  •  För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolagets grundare Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand genom deras helägda bolag Eurodevelopment Holding AG (“Huvudägaren”) åtagit sig att, på begäran av Joint Global Coordinators, sälja ytterligare högst 1 471 970 aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet.
  •  Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta 11 285 106 aktier, motsvarande cirka 29 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande och ett totalt värde om 666 MSEK.
  •  Cirka 5 000 investerare har tilldelats aktier i SSM och alla investerare som anmält sig för förvärv av aktier inom Erbjudandet till allmänheten i Sverige har tilldelats aktier.
  •  Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), Malmegårds Fastighets AB, samt Grandholm Fastigheter AB (”Cornerstone-investerarna”) har förvärvat aktier motsvarande cirka 31 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet före utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen, eller motsvarande 27 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, 15, 9, 3 procent vardera, 8 procent sammantaget av det totala antalet aktier i Bolaget, motsvarande ett värde om 180 MSEK.
  •  Bolagets verkställande direktör har, som tidigare kommunicerats, överenskommit med Huvudägaren att vid noteringen köpa motsvarande en procent av det totala antalet aktier i Bolaget före Erbjudandet från Huvudägaren till samma pris som det slutliga priset i Erbjudandet, vilket motsvarar ett värde om cirka 18 MSEK.
  •  Efter Erbjudandets genomförande, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Huvudägaren att inneha 67 procent av det totala antalet aktier i SSM.
  •  Handel i SSM:s aktie på Nasdaq Stockholm inleds idag den 6 april 2017 under kortnamnet “SSM”.
  •  Beräknad likviddag är den 10 april 2017.

Mattias Roos, VD & Koncernchef för SSM:
Vi är mycket glada över det positiva mottagande som vi fått från såväl kvalitativa cornerstone-investerare som institutionella investerare – både i Sverige och i utlandet – samt från allmänheten. Det är särskilt glädjande att omkring 90 procent av våra medarbetare numera är aktieägare i SSM. Det är en bekräftelse på vår ledande marknadsposition, bolagets kvalitet och vår förmåga att generera lönsam tillväxt. Med ytterligare finansiell styrka och tillgång till kapitalmarknaden är SSM väl rustat för att tillvarata de tillväxtmöjligheter vi ser på marknaden. Noteringen är ett viktigt steg för SSM och tillsammans med samtliga medarbetare ser jag mycket fram emot att realisera våra ambitioner framöver tillsammans med såväl våra befintliga som nya aktieägare.

Anders Janson, styrelseordförande för SSM:
En börsnotering ska ses som en kvalitetsstämpel för verksamheten till gagn för SSM:s samtliga intressenter.
Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser fram emot att fortsätta att utveckla SSM i en noterad miljö.

Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand, grundare och huvudägare till SSM:
Vi är oerhört stolta över att vårt bolag nu tar steget in på börsen och att vi därmed kan sprida ägandet i SSM till såväl allmänheten som institutionella investerare. Genom detta skapas de bästa förutsättningarna för att SSM ska kunna fortsätta att utvecklas framgångsrikt även framöver.

Om SSM
SSM har sedan starten 1993 varit verksamt i Stockholmsområdet och ägs av grundarna Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand. Idag har SSM närmare 5 800 lägenheter i planeringsfas eller produktion, vilket gör att Bolaget är Stockholms ledande bostadsutvecklare i sin nisch med funktionssmarta och prisvärda bostäder för sin målgrupp. Bolaget särskiljer sig på marknaden genom att utveckla bostäder för ett specifikt kundsegment, som man benämner morgondagens urbaniter. Ambitionen är att utveckla de mest populära bostäderna i urbana områden och därför bygger SSM prisvärda bostäder för hushåll med en till två personer – primärt inom ålderskategorin 20-44 år – med hög funktionalitet per kvadratmeter i anslutning till kommunala transportmedel i citynära lägen.

Bolaget har över tid valt att samarbeta med andra företag och investerare i joint venture-form, vilket SSM ser som ett effektivt sätt att hantera projektrisk och avkastning, samt för att finansiera fortsatt expansion. SSM:s avsikt är att årligen successivt utöka antal byggstarter för att under 2021 uppnå en nivå om 1 800 byggstarter per år. Under 2017 har SSM som målsättning att påbörja produktionen av 1 000 bostäder. Det finns en stark efterfrågan på SSM:s bostäder vilket skapar goda förutsättningar för SSM att kunna realisera sina expansionsplaner. 

Rådgivare
ABG Sundal Collier och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med noteringen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Huvudägaren och Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Joint Global Coordinators.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 07.30 CET.

Före mer information, vänligen kontakta:
Mattias Roos, VD & Koncernchef, som nås genom:

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
@AnnCharlotteSSM

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SSM. Inbjudan till förvärv av aktier i SSM har endast skett genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort i samband med Erbjudandet. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i ovannämnda prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i SSM har registrerats eller kommer att registreras enligt US Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i SSM får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i SSM genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i SSM, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar SSM:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Övertilldelningsoption och stabilisering
Huvudägaren har ställt ut Övertilldelningsoptionen till Joint Global Coordinators om att sälja ytterligare högst 1 471 970 aktier, motsvarande högst cirka 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av Joint Global Coordinators helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) kan, såsom stabiliseringsmanager, i samband med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm komma att utföra transaktioner som kan resultera i att aktiekursen bibehålls på en högre nivå än vad som annars skulle vara fallet. Stabiliseringsåtgärderna som syftar till att stödja aktiekursen kan vidtas från och med den första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm, och under en efterföljande period om högst 30 kalenderdagar. Dessa stabiliseringstransaktioner kan genomföras till ett pris som inte överstiger det försäljningspris som fastställts i Erbjudandet och kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt. Stabiliseringsåtgärderna kan leda till att marknadspriset på aktierna når en nivå som inte är hållbar på lång sikt och som överstiger det pris som annars skulle råda på marknaden. Det faktum att stabiliseringsåtgärder kan vidtas innebär inte nödvändigtvis att dessa åtgärder kommer att vidtas. Vidtagna stabiliseringsåtgärder kan vidare när som helst avbrytas. När stabiliseringsperioden om 30 kalenderdagar har gått ut kommer det att meddelas huruvida stabiliseringsåtgärder har vidtagits, och i så fall vilka datum dessa åtgärder har vidtagits, inklusive den sista dagen för dessa åtgärder, och inom vilket prisintervall stabiliseringstransaktionerna genomfördes.