EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA.

Hemfosa offentliggjorde den 20 november 2014 att styrelsen för Hemfosa med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 12 november 2014 beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier. Erbjudandet omfattade högst 3 000 000 preferensaktier till en teckningskurs om 325 kronor per preferensaktie, med möjlighet för Hemfosas styrelse att utöka erbjudandet till högst 5 000 000 preferensaktier totalt. Den 27 november 2014 beslutade Hemfosas styrelse att utöka erbjudandet till att omfatta högst 5 000 000 preferensaktier.

Intresset för teckning av preferensaktier i Hemfosa har varit stort, från såväl befintliga aktieägare i Hemfosa, allmänheten i Sverige som institutionella investerare i Sverige och internationellt, och erbjudandet blev väsentligt övertecknat. Inom ramen för erbjudandet har cirka 14 000 investerare tilldelats preferensaktier. Totalt tillförs Hemfosa 1 625 MSEK före emissionskostnader.

Likviddag är den 8 december 2014 och beräknad första dag för handel i Hemfosas preferensaktier på Nasdaq Stockholm är den 12 december 2014.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Hemfosa att uppgå till 70 720 104, varav 65 720 104 stamaktier och 5 000 000 preferensaktier.

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Hemfosa i samband med erbjudandet.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: +46 706 90 6550, växel +46 8 448 04 80

Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2014 kl 7.30.

 
Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2014 ägde Hemfosa kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 20,6 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014. Läs mer på www.hemfosa.se