Sammanfattning av tredje kvartalet 2017

 •  Nettoomsättningen minskade till 104,1 MSEK (189,7). 
 •  Rörelseresultatet ökade till 124,9 MSEK (63,1) och rörelsemarginalen till 120,0% (33,3).
 •  Resultat per aktie ökade till 2,95 SEK (1,52).
 •  Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -24,9 MSEK (15,4).
 •  Förvärv av 520 byggrätter i Rotebro och Jakobsberg.
 •  Försäljningsstart av 90 bostadsrätter, antalet sålda bostäder uppgick till 50 stycken.
 •  Etablering av JV med en av världens största kapitalförvaltare Partners Group, beträffande projekten Tellus Towers, Järla Station samt Metronomen, till ett bedömt projektvärde om 7,6 mdr SEK. Transaktionen har initialt gett en positiv likviditetsmässig nettoeffekt om 107,7 MSEK på tillträdesdagen samt en resultateffekt om 112,6 MSEK.

Sammanfattning av årets första nio månader 2017

 •  Nettoomsättningen ökade till 408,9 MSEK (392,7).
 •  Rörelseresultatet ökade till 165,9 MSEK (125,4) och rörelsemarginalen till 40,6% (31,9).
 •  Resultat per aktie ökade till 3,72 SEK (3,13).
 •  Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -257,1 MSEK (-30,5).
 •  Förvärv av 1 535 byggrätter (2 601).
 •  Försäljningsstart av 591 bostadsrätter och antal sålda bostäder ökade med 27,7% till 231 (167) stycken.
 •  1 414 bostäder i produktion (1 479) med en försäljningsgrad om 97,1% (94,0)
 •  Börsnotering på Nasdaq Stockholms huvudlista 6 april tillsammans med en nyemission om 509 MSEK.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 •  Försäljningsstart av tre ytterligare projekt om totalt 512 bostäder 
 •  Valberedning utsedd och utgörs av Eurodevelopment Holding AG, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Tredje AP-fonden samt SSM:s styrelseordförande. 
 •  Förvärv av 250 byggrätter i Hägersten, Stockholms kommun.

Mattias Roos, VD & koncernchef, kommenterar kvartalet:
”Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 124,9 MSEK. SSM fortsätter att utvecklas i en god takt och per balansdatum överträffas samtliga av koncernens finansiella mål sett över en 12-månadersperiod.

Antalet sålda bostäder ökade under årets första nio månader med 27,7 procent. Försäljningen i pågående produktion har fortsatt att utvecklats stabilt under kvartalet till 97,1 procent. I enlighet med årets målsättning, har SSM per idag försäljningsstartat 1 103 bostäder. Vi har en bra tillströmning av intressenter till våra nya projekt, men den avvaktande marknaden som har uppkommit under hösten till följd av konsumenternas osäkerhet, har haft en dämpande effekt på konverteringsgraden i vissa säljstartade projekt. Vi gör därför bedömningen att vår önskade försäljningsgrad om 75 procent inte kommer att uppnås i dessa projekt innan årsskiftet. Projektens planerade produktionsstarter flyttas därför till 2018.

Det är vår bedömning att marknaden fortsätter att vara avvaktande ytterligare en tid innan vi kan förvänta oss en normalisering. När så väl sker har vi flera attraktiva projekt till försäljning och under utveckling tillsammans med en hög soliditet, som för närvarande uppgår till 57,8 procent. Sammantaget är vi därmed väl rustade för en fortsatt tillväxt och god resultatutveckling.”

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 07:30 CET.

Mattias Roos, VD & koncernchef   Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-chef 
E-post: [email protected]  E-post: [email protected] 
Telefon: +46 (0)761-65 17 71 

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i november 2017 finns cirka 6 700 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com