Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB håller en extra bolagsstämma onsdagen den 14 juni 2023, kl. 15:00. Extra bolagsstämman kommer att hållas i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Insläpp och registrering sker från kl. 14:30.

Utövande av rösträtt

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid extra bolagstämman ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 5 juni 2023, och
 • dels anmäla sin avsikt att delta enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan om deltagande” senast torsdagen den 8 juni 2023.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 5 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 5 juni 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande

Den som önskar delta vid stämman ska senast torsdagen den 8 juni 2023 anmäla detta på något av följande sätt:

 • per post till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm
 • per e-post till [email protected]
 • per telefon, 08-402 90 46, vardagar kl. 09:00-16:00
 • digital anmälan hittar du här

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på SBB:s webbplats https://corporate.sbbnorden.se/sv/section/bolagsstyrning/bolagsstammor/. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara SBB tillhanda på adressen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm senast torsdagen den 8 juni 2023.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av en eller två justeringspersoner;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning;
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdagar; och
 9. Stämmans avslutande.

 Vid eventuella frågor rörande extrastämman, vänligen kontakta [email protected]