SBBNORDEN.SE
Nyckeltal
Kvartal
Nyckeltal
Nyckeltal 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2
Fastighetsrelaterade nyckeltal
Marknadsvärde fastigheter, mkr 154 511 157 400 158 919 149 335 124 960 116 845
Antal fastigheter 2 317 2 537 2 337 2 241 1 893 1 902
Antal kvm, tusental 5 346 5 502 5 566 5 425 5 029 4 943
Överskottsgrad, % 71 69 63 64 75 70
Direktavkastning, % 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95,2 95,1 94,3 94,1 93,7 93,9
Genomsnittlig kontraktslängd samhällsfastigheter, år 11 11 11 11 9 9
Finansiella nyckeltal
Hyresintäkter, mkr 1 888 1 878 1 831 1 695 1 459 1 451
Driftnetto, mkr 1 333 1 290 1 153 1 082 1 089 1 018
Periodens resultat, mkr -2 081 -2 721 2 939 12 553 4 003 6 558
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 884 1 045 738 694 589 743
Eget kapital exkl. innehav utan bestämmande inflytande, mkr 57 132 59 323 66 069 63 009 47 983 44 147
Avkastning på eget kapital, % neg neg 3 17 6 11
Belåningsgrad, % 47 46 42 40 35 37
Säkerställd belåningsgrad, % 19 19 18 12 8 9
Soliditet, % 40 40 42 43 41 41
Justerad soliditet, % 45 45 46 48 45 45
Räntetäckningsgrad, ggr 4,8 5,6 5,5 5,5 5,7 5,2
Aktierelaterade nyckeltal
Aktuellt substansvärde (EPRA NTA), mkr 50 509 54 251 61 366 57 354 40 449 35 597
Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), mkr 58 316 62 115 68 794 64 516 49 296 43 992
Resultat per stamaktie A och B, kr -1,53 -1,99 1,86 8,47 2,63 4,05
Resultat per stamaktie D, kr 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Genomsnittligt antal stamaktier A och B 1 454 141 898 1 454 141 898 1 452 975 231 1 451 151 898 1 426 846 914 1 330 457 517
Genomsnittligt antal stamaktier D 193 865 905 193 865 905 193 865 905 193 865 905 193 865 905 193 577 118
Genomsnittligt antal preferensaktier - - - - - -
Antal stamaktier A och B 1 454 141 898 1 454 141 898 1 451 141 898 1 451 141 898 1 426 846 914 1 418 221 851
Antal stamaktier D 193 865 905 193 865 905 193 865 905 193 865 905 193 865 905 196 865 905
Antal preferensaktier - - - - - -
(1) Räntetäckningsgrad beräknas enligt ny definition från och med Q4 2020.
(2) Nyckeltalen är beräknade enligt EPRA:s nya riktlinjer för beräkning av substansvärden.