SBBNORDEN.SE
Nyckeltal
Kvartal
Nyckeltal
2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4
Fastighetsrelaterade nyckeltal
Marknadsvärde fastigheter, mkr 158 919 149 335 124 960 116 845 104 736 90 185
Antal fastigheter 2 337 2 241 1 893 1 902 1 786 1 618
Antal kvm, tusental 5 566 5 425 5 029 4 943 4 573 3 958
Överskottsgrad, % 63 64 75 70 65 65
Direktavkastning, % 3,8 3,8 4,0 4,1 4,3 4,3
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 94,3 94,1 93,7 93,9 93,7 93,6
Genomsnittlig kontraktslängd samhällsfastigheter, år 11 11 9 9 9 9
Finansiella nyckeltal
Hyresintäkter, mkr 1 831 1 695 1 459 1 451 1 325 1 253
Driftnetto, mkr 1 153 1 082 1 089 1 018 858 810
Periodens resultat, mkr 2 939 12 553 4 003 6 558 2 735 3 350
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 738 694 589 743 389 642
Eget kapital exkl. innehav utan bestämmande inflytande, mkr 66 069 63 009 47 983 44 147 41 303 37 244
Avkastning på eget kapital, % 3 17 6 11 5 8
Belåningsgrad, % 42 40 35 37 35 35
Säkerställd belåningsgrad, % 18 12 8 9 12 10
Soliditet, % 42 43 41 41 42 43
Justerad soliditet, % 46 48 45 45 46 48
Räntetäckningsgrad, ggr 5,5 5,5 5,7 5,2 4,8 4,1
Aktierelaterade nyckeltal
Aktuellt substansvärde (EPRA NTA), mkr 61 366 57 354 40 449 35 597 33 942 30 665
Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), mkr 68 794 64 516 49 296 43 992 41 201 37 505
Resultat per stamaktie A och B, kr 1,86 8,47 2,63 4,05 1,75 2,29
Resultat per stamaktie D, kr 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Genomsnittligt antal stamaktier A och B 1 452 975 231 1 451 151 898 1 426 846 914 1 330 457 517 1 329 482 358 1 288 232 323
Genomsnittligt antal stamaktier D 193 865 905 193 865 905 193 865 905 193 577 118 183 877 510 172 192 593
Genomsnittligt antal preferensaktier - - - - 30 713 30 713
Antal stamaktier A och B 1 451 141 898 1 451 141 898 1 426 846 914 1 418 221 851 1 329 482 358 1 329 482 358
Antal stamaktier D 193 865 905 193 865 905 193 865 905 196 865 905 192 724 976 179 881 880
Antal preferensaktier - - - - 30 713 30 713
(1) Räntetäckningsgrad beräknas enligt ny definition från och med Q4 2020.
(2) Nyckeltalen är beräknade enligt EPRA:s nya riktlinjer för beräkning av substansvärden.