SBBNORDEN.SE
Nyckeltal
Kvartal
Nyckeltal
2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2
Fastighetsrelaterade nyckeltal
Marknadsvärde fastigheter, mkr 124 960 116 845 104 736 90 185 81 187 72 974
Antal fastigheter 1 893 1 902 1 786 1 618 1 455 1 302
Antal kvm, tusental 5 029 4 943 4 573 3 958 3 820 3 715
Överskottsgrad, % 75 70 65 65 71 70
Direktavkastning, % 4,0 4,1 4,3 4,3 4,5 4,6
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 93,7 93,9 93,7 93,6 94,5 94,0
Genomsnittlig kontraktslängd samhällsfastigheter, år 9 9 9 9 9 7
Finansiella nyckeltal
Hyresintäkter, mkr 1 459 1 451 1 325 1 253 1 204 1 323
Driftnetto, mkr 1 089 1 018 858 810 852 922
Periodens resultat, mkr 4 003 6 558 2 735 3 350 3 139 1 223
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 589 743 389 642 411 758
Eget kapital exkl. innehav utan bestämmande inflytande, mkr 47 983 44 147 41 681 37 244 31 711 24 770
Avkastning på eget kapital, % 6 11 5 8 8 3
Belåningsgrad, % 35 37 35 35 42 50
Säkerställd belåningsgrad, % 8 9 12 10 13 15
Soliditet, % 41 41 42 43 42 38
Justerad soliditet, % 45 45 46 48 46 42
Räntetäckningsgrad, ggr 5,7 5,2 4,8 4,1 3,3 3,1
Aktierelaterade nyckeltal
Aktuellt substansvärde (EPRA NTA), mkr 40 449 35 597 33 520 29 724 23 844 18 148
Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), mkr 49 296 43 992 41 525 37 505 30 886 24 932
Resultat per stamaktie A och B, kr 2,63 4,05 1,75 2,29 2,35 0,86
Resultat per stamaktie D, kr 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Genomsnittligt antal stamaktier A och B 1 426 846 914 1 330 457 517 1 329 482 358 1 288 232 323 1 268 092 596 1 268 092 596
Genomsnittligt antal stamaktier D 193 865 905 193 577 118 183 877 510 172 192 593 137 819 243 106 519 951
Genomsnittligt antal preferensaktier - - 30 713 30 713 30 713 30 713
Antal stamaktier A och B 1 426 846 914 1 418 221 851 1 329 482 358 1 329 482 358 1 268 092 596 1 268 092 596
Antal stamaktier D 193 865 905 196 865 905 192 724 976 179 881 880 172 021 720 106 519 951
Antal preferensaktier - - 30 713 30 713 30 713 30 713
(1) Räntetäckningsgrad beräknas enligt ny definition från och med Q4 2020.
(2) Nyckeltalen är beräknade enligt EPRA:s nya riktlinjer för beräkning av substansvärden.