SBBNORDEN.SE
Nyckeltal
Kvartal
Nyckeltal
2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1
Fastighetsrelaterade nyckeltal
Marknadsvärde fastigheter, mkr 72 974 80 235 79 542 30 776 30 331 27 201
Antal fastigheter 1 302 1 342 1 394 842 790 644
Antal kvm, tusental 3 715 4 180 4 233 1 795 1 797 1 466
Överskottsgrad, % 70 67 61 68 69 56
Direktavkastning, % 4,6 4,7 4,8 4,8 4,7 4,6
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 94 94,3 94,8 95,3 95,4 96,6
Genomsnittlig kontraktslängd samhällsfastigheter, år 7 7 7 7 7 7
Finansiella nyckeltal
Hyresintäkter, mkr 1 323 1 341 596 507 464 429
Driftnetto, mkr 922 895 362 343 320 240
Periodens resultat, mkr 1 223 1 372 1 287 404 717 216
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 750 444 238 263 147 97
Eget kapital exkl. innehav utan bestämmande inflytande, mkr 24 770 24 167 24 304 10 872 10 662 9 580
Avkastning på eget kapital, % 3 4 5 3 5 2
Belåningsgrad, % 50 50 41 38 43 52
Säkerställd belåningsgrad, % 15 17 26 16 19 37
Soliditet, % 38 36 30 36 43 39
Justerad soliditet, % 42 40 33 39 46 43
Räntetäckningsgrad, ggr 3,1 2,8 N/A N/A N/A 2,0
Aktierelaterade nyckeltal
Aktuellt substansvärde (EPRA NTA), mkr 18 148 17 821 N/A N/A 8 473 N/A
Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), mkr 24 932 24 758 N/A N/A 9 593 N/A
Resultat per stamaktie A och B, kr 0,86 0,94 1,51 0,40 0,73 0,20
Resultat per stamaktie D, kr 0,5 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50
Genomsnittligt antal stamaktier A och B 1 268 092 596 1 259 332 896 781 570 028 756 049 031 756 049 031 756 049 031
Genomsnittligt antal stamaktier D 106 519 951 106 050 135 3 645 452 74 662 662 66 698 620 45 058 648
Genomsnittligt antal preferensaktier 30 713 30 713 300 584 112 035 175 251 175 251
Antal stamaktier A och B 1 268 092 596 1 268 092 596 756 049 031 756 049 031 756 049 031 756 049 031
Antal stamaktier D 106 519 951 106 519 951 41 626 390 76 498 230 73 398 336 45 690 906
Antal preferensaktier 30 713 30 713 175 251 30 713 175 251 175 251
(1) Nyckeltalen är beräknade enligt EPRA:s nya riktlinjer för beräkning av substansvärden.