SBBNORDEN.SE
Nyckeltal
Kvartal
Nyckeltal
2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3
Fastighetsrelaterade nyckeltal
Marknadsvärde fastigheter, mkr 90 185 81 187 72 974 80 235 79 542 30 776
Antal fastigheter 1 618 1 455 1 302 1 342 1 394 842
Antal kvm, tusental 3 958 3 820 3 715 4 180 4 233 1 795
Överskottsgrad, % 65 71 70 67 61 68
Direktavkastning, % 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 93,6 94,5 94,0 94,3 94,8 95,3
Genomsnittlig kontraktslängd samhällsfastigheter, år 9 9 7 7 7 7
Finansiella nyckeltal
Hyresintäkter, mkr 1 253 1 204 1 323 1 341 596 507
Driftnetto, mkr 810 852 922 895 362 343
Periodens resultat, mkr 3 350 3 139 1 223 1 372 1 287 404
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 642 411 750 444 238 263
Eget kapital exkl. innehav utan bestämmande inflytande, mkr 37 244 31 711 24 770 24 167 24 304 10 872
Avkastning på eget kapital, % 8 8 3 4 5 3
Belåningsgrad, % 35 42 50 50 41 38
Säkerställd belåningsgrad, % 10 13 15 17 26 16
Soliditet, % 43 42 38 36 30 36
Justerad soliditet, % 48 46 42 40 33 39
Räntetäckningsgrad, ggr 4,1 3,3 3,1 2,8 N/A N/A
Aktierelaterade nyckeltal
Aktuellt substansvärde (EPRA NTA), mkr 29 724 23 844 18 148 17 821 N/A N/A
Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), mkr 37 505 30 886 24 932 24 758 N/A N/A
Resultat per stamaktie A och B, kr 2,29 2,35 0,86 0,94 1,51 0,40
Resultat per stamaktie D, kr 0,5 0,5 0,5 0,50 0,50 0,50
Genomsnittligt antal stamaktier A och B 1 288 232 323 1 268 092 596 1 268 092 596 1 259 332 896 781 570 028 756 049 031
Genomsnittligt antal stamaktier D 172 192 593 137 819 243 106 519 951 106 050 135 3 645 452 74 662 662
Genomsnittligt antal preferensaktier 30 713 30 713 30 713 30 713 300 584 112 035
Antal stamaktier A och B 1 329 482 358 1 268 092 596 1 268 092 596 1 268 092 596 756 049 031 756 049 031
Antal stamaktier D 179 881 880 172 021 720 106 519 951 106 519 951 41 626 390 76 498 230
Antal preferensaktier 30 713 30 713 30 713 30 713 175 251 30 713
(1) Räntetäckningsgrad beräknas enligt ny definition från och med Q4 2020.
(2) Nyckeltalen är beräknade enligt EPRA:s nya riktlinjer för beräkning av substansvärden.