SBBNORDEN.SE
Nyckeltal
Kvartal
Nyckeltal
2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2
Fastighetsrelaterade nyckeltal
Marknadsvärde fastigheter, mkr 81 187 72 974 80 235 79 542 30 776 30 331
Antal fastigheter 1 455 1 302 1 342 1 394 842 790
Antal kvm, tusental 3 820 3 715 4 180 4 233 1 795 1 797
Överskottsgrad, % 71 70 67 61 68 69
Direktavkastning, % 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8 4,7
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 94,5 94,0 94,3 94,8 95,3 95,4
Genomsnittlig kontraktslängd samhällsfastigheter, år 9 7 7 7 7 7
Finansiella nyckeltal
Hyresintäkter, mkr 1 204 1 323 1 341 596 507 464
Driftnetto, mkr 852 922 895 362 343 320
Periodens resultat, mkr 3 139 1 223 1 372 1 287 404 717
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 411 750 444 238 263 147
Eget kapital exkl. innehav utan bestämmande inflytande, mkr 31 711 24 770 24 167 24 304 10 872 10 662
Avkastning på eget kapital, % 8 3 4 5 3 5
Belåningsgrad, % 42 50 50 41 38 43
Säkerställd belåningsgrad, % 13 15 17 26 16 19
Soliditet, % 42 38 36 30 36 43
Justerad soliditet, % 46 42 40 33 39 46
Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 3,1 2,8 N/A N/A N/A
Aktierelaterade nyckeltal
Aktuellt substansvärde (EPRA NTA), mkr 23 844 18 148 17 821 N/A N/A 8 473
Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), mkr 30 886 24 932 24 758 N/A N/A 9 593
Resultat per stamaktie A och B, kr 2,35 0,86 0,94 1,51 0,40 0,73
Resultat per stamaktie D, kr 0,5 0,5 0,50 0,50 0,50 1,00
Genomsnittligt antal stamaktier A och B 1 268 092 596 1 268 092 596 1 259 332 896 781 570 028 756 049 031 756 049 031
Genomsnittligt antal stamaktier D 137 819 243 106 519 951 106 050 135 3 645 452 74 662 662 66 698 620
Genomsnittligt antal preferensaktier 30 713 30 713 30 713 300 584 112 035 175 251
Antal stamaktier A och B 1 268 092 596 1 268 092 596 1 268 092 596 756 049 031 756 049 031 756 049 031
Antal stamaktier D 172 021 720 106 519 951 106 519 951 41 626 390 76 498 230 73 398 336
Antal preferensaktier 30 713 30 713 30 713 175 251 30 713 175 251
(1) Nyckeltalen är beräknade enligt EPRA:s nya riktlinjer för beräkning av substansvärden.