Fitch Ratings har bekräftat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):s (”SBB”) rating BBB- med positiva utsikter. De positiva utsikterna återspeglar Fitch:s förväntningar på förbättringar i SBB:s finansiella profil när bolaget slutför planerade avyttringar och drar nytta av realhyreshöjningar och dämpar sin förvärvstakt. Fitch antog också att SBB:s skuld kommer att refinansieras till högre priser.

Fitch har i sitt ratingfall utgått från att den planerade 18 mdkr utdelningen av bostadsportföljen, Amasten Fastighets AB-portföljen, kommer att ske med motsvarande bortfall av hyresintäkter och bostadstillgångar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]