Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Den 23 december 2020 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs (publ) (”SBB”) att de fullföljer förvärv av 44,2 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus samt, i anslutning till detta, fattar beslut om att emittera stamaktier av serie D som en del av vederlaget. Nyemissionen registrerades hos Euroclear i början på januari 2021 och ökade antalet stamaktier av serie D med 7 860 160. Antalet röster ökade med 786 016. Det bör noteras att nyemissionen registrerades av Bolagsverket i slutet på december 2020, och således kommer de aktuella aktierna att räknas in i antalet aktier per den 31 december 2020 i SBB:s bokslutskommuniké.

Per den 29 januari 2021 finns det 1 509 394 951 aktier och 339 919 237 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 119 504 867 aktier och 111 950 486,70 röster

Stamaktie D: 179 881 880 aktier och 17 988 188 röster

Preferensaktie: 30 713 aktier och 3 071,30 röster

För ytterligare information:
Marika Dimming, Investor Relations, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 17:30 CET.