Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Den 23 februari 2021 beslutade extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) om inlösen av samtliga preferensaktier i Bolaget med stöd av ett inlösenförbehåll i bolagsordningen. Som avstämningsdag för inlösen fastställdes den 23 april 2021. Sådan inlösen registrerades hos Euroclear under april 2021 och minskade antalet preferensaktier med 30 713 och antalet röster med 3 071,30. Således finns per idag inga utestående preferensaktier.

Den 14 april 2021 offentliggjorde SBB utfallet av den initiala acceptfristen i det offentliga budpliktserbjudandet till aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) (”Erbjudandet”). Som vederlag till de aktieägare i Offentliga Hus som valt aktievederlaget under den initiala acceptfristen i Erbjudandet har två nyemissioner av stamaktier av serie D registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under april 2021 som totalt ökat antalet stamaktier av serie D med 1 024 623 och antalet röster med 102 462,30.

Per den 30 april 2021 finns det 1 523 231 957 aktier och 341 302 937,60 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 119 504 867 aktier och 111 950 486,70 röster

Stamaktie D: 193 749 599 aktier och 19 374 959,90 röster

För ytterligare information:
Marika Dimming, Investor Relations, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 13:00 CET.