Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Den 28 juni 2021 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) utfallet av inbjudan (”Inbjudan”) till innehavare av efterställda tvingande konvertibler som förfaller 2023 att utnyttja deras frivilliga konverteringsrätt såsom definieras i, och i enlighet med, konvertiblernas villkor. Genom konverteringen till följd av Inbjudan har nya stamaktier av serie B registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under juni 2021 som totalt ökat antalet stamaktier av serie B med 88 739 493 och antalet röster med 8 873 949,30.                                                      

Per 30 juni 2021 finns det 1 612 087 756 aktier och 350 188 517,50 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 208 244 360 aktier och 120 824 436 röster

Stamaktie D: 193 865 905 aktier och 19 386 590,50 röster                                                                  

För ytterligare information:

Marika Dimming, Investor Relations, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 17.30 CET.