Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per sista handelsdagen i aktuell månad.       

Under november 2021 offentliggjordes att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) beslutat att delvis finansiera förvärv av aktier i Solon Eiendom ASA genom en riktad emission av 17 035 513 stamaktier av serie B i SBB. Till följd av detta har nya stamaktier av serie B registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under november 2021 som ökat antalet stamaktier av serie B med 17 035 513 aktier och antalet röster med 1 703 551,30 röster.

Per 30 november 2021 finns det 1 637 748 332 aktier och 352 754 575,10 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 233 904 936 aktier och 123 390 493,60 röster

Stamaktie D: 193 865 905 aktier och 19 386 590,50 röster                                                                  

För ytterligare information:

Marika Dimming, Investor Relations, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 17.30 CET.