Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per sista handelsdagen i aktuell månad.  

Under januari 2022 offentliggjordes att styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, om en riktad nyemission av 3 000 000 stamaktier till en teckningskurs om 70 SEK. Till följd av detta har 3 000 000 stamaktier av serie B, motsvarande 300 000 röster, registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under februari 2022.

Per 28 februari 2022 finns det 1 648 007 803 aktier och 353 780 522,20 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 244 164 407 aktier och 124 416 440,70 röster

Stamaktie D: 193 865 905 aktier och 19 386 590,50 röster                                                                            

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marika Dimming, Investor Relations och Head of Sustainability

Telefon: +46 70-251 66 89

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 17.30 CET.