Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) den 15 november 2019 om en fullt garanterad företrädesemission. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket och Euroclear under december 2019 och ökade antalet B-aktier med 65 443 061. Antalet röster ökade med 6 544 306,10.

Per den 30 december 2019 finns det 916 202 854 aktier och 280 600 027,30 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 629 696 420 aktier och 62 969 642 röster

Stamaktie D: 76 498 230 aktier och 7 649 823 röster

Preferensaktie: 30 713 aktier och 3 071,30 röster

För ytterligare information:

Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 04 00, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2019 kl. 17:30 CET.