Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) den 17 juli 2020 om en riktad nyemission av D-aktier. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket och Euroclear under juli 2020 och ökade antalet D-aktier med 21 303 990. Antalet röster ökade med 2 130 399.

Per den 31 juli 2020 finns det 1 395 947 250 aktier och 328 574 466,90 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 058 115 105 aktier och 105 811 510,50 röster

Stamaktie D: 127 823 941 aktier och 12 782 394,10 röster

Preferensaktie: 30 713 aktier och 3 071,30 röster

För ytterligare information:

Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 04 00, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020 kl. 17.30 CET.