Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Inom ramen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs (publ) (”SBB”) teckningsoptionsprogram som beslutades av årsstämman 2017 har 2 748 000 nya stamaktier av serie B emitterats och registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under november 2020. Antalet röster ökade med 274 800.

Per den 30 november 2020 finns det 1 457 001 029 aktier och 334 679 844,80 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 074 971 105 aktier och 107 497 110,50 röster

Stamaktie D: 172 021 720 aktier och 17 202 172 röster

Preferensaktie: 30 713 aktier och 3 071,30 röster

För ytterligare information:

Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 04 00, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 17.30 CET.