Morphic har träffat en principöverenskommelse om förlikning som skall formaliseras i ett avtal med de två före detta styrelseledamöterna Kurt Dahlberg och Peter Enå. Bolaget har haft krav mot Enå och Dahlberg bland annat på grund av de åtgärder som påtalades i förvaltnings- och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008 samt skadestånd på grund av det börsvite som bolaget ålades att betala. Kurt Dahlberg och Peter Enå har å sin sida haft krav på Morphic i form av avgångsvederlag och semesterersättning. Förlikningen innebär att ingen part framställer krav mot annan part. 

Förlikningen kommer att underställas en extra bolagsstämma för godkännande. 

Morphic kommer imorgon att stämma Kurt Dahlberg och Peter Enå. Stämningen görs enbart för att bryta den preskription som annars skulle inträda avseende bolagets krav.

För ytterligare information kontakta:
Jan Rynning, styrelseledamot Morphic Technologies,
+46 70 35 10 005