Sammanfattning av andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 168,4 MSEK (130,1). 
 • Bruttomarginalen ökade till 19,7% (17,6). 
 • Rörelseresultatet minskade till 19,7 MSEK (33,7) och rörelsemarginalen uppgick till 11,7% (25,9), framförallt till följd av jämförelsestörande poster och en lägre resultatandel från JV-projekt. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelsemarginalen till 16,1%.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,30 SEK (0,78).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -230,7 MSEK (41,9). Förvärv av 485 byggrätter.
 • Försäljningsstart av 496 bostadsrätter varav 204 stycken även produktionsstartats under kvartalet.
 • Börsnotering på Nasdaq Stockholms huvudlista (Mid-Cap) 6 april 2017 tillsammans med en nyemission tillförde bolaget netto 509 MSEK.

Sammanfattning av första halvåret 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 304,9 MSEK (203,0).
 • Bruttomarginalen ökade till 18,7% (17,5).
 • Rörelseresultatet minskade till 40,9 MSEK (62,3) och rörelsemarginalen uppgick till 13,4% (30,7), till följd av jämförelsestörande poster och en lägre resultatandel från JV-projekt. Justerat för jämförelse-störande poster uppgick rörelsemarginalen till 20,0%.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,75 SEK (1,61).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -232,2 MSEK (-45,9). Förvärv av 1 015 byggrätter (2 601).
 • Färdigställande av 255 bostadsrätter (-).
 • Projektportfölj uppgick till 6 146 byggrätter (4 928), varav 1 415 bostäder var i produktion (1 227) med en försäljningsgrad om 95,5% (98,0).

Väsentliga händelser efter balansdagen
SSM etablerade den 17 juli 2017 ett JV med den välrenommerade och globala finansaktören Partners Group beträffande projekten Tellus Towers, Järla Station samt Metronomen till ett bedömt projektvärde om 7,6 mdr SEK. Samarbetet visar på det höga förtroende som finns för SSM även i internationella sammanhang, samt bekräftar kvalitén i SSM:s projektportfölj och styrkan i bolagets genomförandekapacitet. Affären innebär att SSM:s finansiella förmåga väsentligt förstärkts samtidigt som en önskad riskspridning skett. Initialt beräknas transaktionen tillföra SSM en positiv likviditetsmässig nettoeffekt om cirka 108 MSEK samt en resultateffekt om cirka 106 MSEK, dvs cirka 2,70 SEK per aktie, för Q3 2017.

Mattias Roos, VD & koncernchef, kommenterar kvartalet:
”SSM fortsätter att utvecklas starkt och verksamheten är i linje med koncernens finansiella och operativa mål sett över en 12-månadersperiod. Kvartalet har präglats av en betydande aktivitetsnivå inom förvärv och försäljning, där närmare 500 bostadsrätter har säljstartats. Projekt Kosmopoliten visade på en kraftfull försäljningstakt och uppnådde en 80-procentig försäljningsgrad redan efter sex veckor och har därmed även kunnat produktionsstartats under Q2.

Kvartalets minskade resultat och rörelsemarginal följer framförallt av jämförelsestörande poster samt en lägre resultatandel från JV-projekt. SSM har en tydlig målsättning att öka andelen JV-samarbeten till cirka 50 procent. Vårt signifikanta JV med Partners Group säkerställer, förutom viktig finansieringskapacitet och önskad riskspridning inom ramen för projektet Tellus Towers, även en betydande resultatandel från JV-projekt för de kommande åren.

När vi nu inleder, ett för oss intensivt andra halvår, med flertalet försäljnings- och produktionsstarter, har vi en solid bas att utgå ifrån och det är min uppfattning att vi därmed har goda förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt.”

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl. 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Roos, VD & koncernchef Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected] E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i augusti 2017 finns cirka 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com