Viceroy hävdar att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har skulder på 14 miljarder kronor utanför sin balansräkning, vilket är felaktigt och missvisande. De 14 miljarder kronor av förvärvad skuld ingår i balansräkningen och det finns inga andra skulder utanför balansräkningen. Alla skulder inklusive skulder i förvärvade bolag har bekräftats av revisionsutlåtanden från banker och reviderats av EY. För ytterligare information om revisionen, vänligen läs revisionsberättelsen i årsredovisningen 2021 på sidan 116–119.

För att förtydliga not 26 i årsredovisningen i förhållande till anklagelserna från Viceroy är syftet med noten att klargöra att skulden inte har någon direkt påverkan på kassaflödet utan har tillkommit indirekt genom förvärv av ett dotterbolag. För förvärvade dotterbolag tillämpar SBB branschpraxis där förvärvade dotterbolag redovisas på sina respektive rader i kassaflödet i stället för att göra en nettoredovisning av samtliga poster som en enda post.

I kassaflödet har SBB valt att presentera förvärv av fastigheter brutto. Därmed presenterar bolaget fastigheternas anskaffningsvärde som ett utflöde i investeringsverksamheten samt den delen av lånet som upptas externt i samband med förvärvet och som motsvarar köpeskillingen presenteras som ett inflöde i finansieringsverksamheten. De skulder som finns i det förvärvade bolaget presenteras som en positiv post i finansieringsverksamheten. SBB anser att detta presentationsformat är förenligt med IAS 7 ”Kassaflödesanalys” och ger en rättvisande bild av transaktionen, vilket vi också fått bekräftat av externa redovisningsexperter. Detta presentationsformat innebär att Kassaflödet från finansieringsverksamheten kommer att stämma överens med den totala förändringen av koncernens skuldsättning. Detta framgår också tydligt i not 26 där den ökade skuldsättningen från förvärvade dotterbolag är tydligt angiven. Således är det direkt felaktigt att hävda att SBB skulle redovisa något utanför balansräkningen.

Ett exempel är förvärvet av Offentliga hus. SBB redovisade de förvärvade obligationerna som SBB-skuld. I not 26 anges de som förvärvade obligationer om 1 230 miljoner kronor (det enda bolag som förvärvats 2021 med obligationerna är Offentliga hus). Sedan, i den finansiella delen av SBB:s kvartalsrapporter och årsredovisning, redovisade SBB Offentliga hus obligationer som en del av SBB:s skuld.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]