Med anledning av SVD:s artikel som publicerades den 18 december 2018 med rubriksättningen ”Lägenheter sålda till unga döms ut som hälsofarliga”, väljer SSM att göra följande förtydligande.

Inledningsvis, bostadsutveckling är en komplex process som involverar många inblandade parter, alla med det gemensamma intresset att utveckla kvalitativa och hållbara bostäder.

Projektet Tentafabriken har en, av Sollentuna kommun, antagen detaljplan. Under en längre tid har det utvecklats bostäder på båda sidorna om spåren i det aktuella området. Försäljningen av bostäderna i projektet pågår med den av kommunen antagna detaljplanen, vilket inte särskiljer SSM från andra branschaktörer. Länsstyrelsen har överklagat den av kommunen antagna detaljplanen. Kommunen har efter överklagandet fört en dialog med SSM för att ta fram underlag som besvarar och löser de frågeställningar som Länsstyrelsen framfört i sitt överklagande.

SSM förvärvade projektet Bromma Boardwalk i mars 2017 från Niam. Niam och Stockholms kommun hade dessförinnan arbetat fram en ny detaljplan och detaljplanen antogs av kommunen straxt efter SSM:s förvärv. Försäljningen av projektet påbörjades därefter, vilket inte särskiljer SSM från andra branschaktörer. Den av kommunen antagna detaljplanen överklagades därefter av boende i närområdet. Mark- och miljööverdomstolen upphävde den 14 december 2018 beslutet att anta detaljplanen för projektet på grund av strandskydd. Bostäderna är projekterade för att byggas ovanpå en befintlig byggnad, varför ett upphävande av detaljplanen till följd av strandskydd var oväntat för SSM, kommunen och många andra intressenter. Hela domen finns att läsa på www.markochmiljooverdomstolen.se.

SSM grundades för 25 år sedan och har sedan dess färdigställt 3 500 bostäder i Storstockholm, varav en större andel efter 2012. Bolagets målsättning är att producera 50 procent hyresrätter och 50 procent bostadsrätter, med en ambition att merparten av bostadsrätterna ska befinna sig prisintervallet 1,3 – 2,2 MSEK. Bolaget fokuserar på en målgrupp bestående av en- och tvåpersonershushåll i åldrarna 20 – 44 år. Genomsnittsåldern för bolagets kunder är idag närmare 40 år, något som visar på att unga vuxna har fått det allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. I syfte att underlätta inträdet på bostadsmarknaden för bostadsköpare under 30 år har SSM ett erbjudande under december att betala halva kontantinsatsen för ett urval av bostadsrätter. Närhet till spårbunden kommunikation är ett av de främsta kriterierna vid val av bostad för målgruppen, därför utvecklar SSM bostäder med närhet till spårbundna kommunikationer.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]

 
Om SSM Holding AB (publ)

SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i september 2018 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com