Fullständiga förslag till beslut inför Morphics extra bolagsstämma 3 mars 2008 finns nu tillgängliga på Morphics hemsida via www.morphic.se/stamma.

Anmälan till den extra bolagsstämman skall vara bolaget tillhanda senast 26 februari 2008. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera sina aktier i eget namn. Sådan rösträttsregistrering skall vara verkställd den 26 februari 2008. För att detta skall kunna ske bör begäran om rösträttsregistrering lämnas till förvaltaren i god tid.