Fullständiga förslag till beslut inför Morphics årsstämma 19 oktober finns nu tillgängliga på Morphics hemsida via www.morphic.se/stamma.

Som framgår av handlingarna har styrelsen beslutat att återkalla förslaget till optionsprogram. Syftet med optionsprogrammet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för Morphic att rekrytera och behålla spetskompetens. Morphic befinner sig i en expansiv fas, vilket inkluderar flera planerade och pågående nyrekryteringar av nyckelpersoner i såväl Sverige som utomlands. Det tidigare presenterade förslagets omfattning och utformning bedöms inte till fullo beakta dessa pågående förändringar i organisationen och därmed uppfylls inte heller syftet med programmet. Morphics styrelse avser därför att lägga fram förslag till en ny modell för incitamentsprogram – innefattande såväl aktierelaterade som kontantrelaterade komponenter – vid en extra bolagsstämma som beräknas äga rum före årsskiftet.

Anmälan till årsstämman skall vara bolaget tillhanda senast 16 oktober. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera sina aktier i eget namn. Sådan rösträttsregistrering skall vara verkställd den 13 oktober 2007. För att detta skall kunna ske bör begäran om rösträttsregistrering lämnas till förvaltaren i god tid.