En preliminär sammanräkning i Morphic Technologies ABs (”Morphic”) nyemission, i vilken anmälningsperioden avslutades den 13 oktober 2008, visar att cirka 78 procent av de erbjudna aktierna tecknades med och utan stöd av företrädesrätt. Resterande aktier, motsvarande cirka 22 procent av de erbjudna aktierna, tecknas av det konsortium av investerare med vilka Morphic tecknat avtal om emissionsgaranti. Nyemissionen är således fulltecknad och Morphic tillförs cirka 393 miljoner kronor före emissionskostnader.

De som tecknat utan stöd av företrädesrätt kommer tilldelas aktier i enlighet med de principer som beskrivs i det prospekt som upprättats i samband med nyemissionen.

Slutgiltigt teckningsresultat beräknas offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 20 oktober 2008.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB
Tel: +46 (0)70-676 73 93
E-mail: [email protected]

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder som följer av svensk rätt.