Genom SBBs gröna ramverk bidrar bolaget till stora minskningar av koldioxidutsläpp genom energieffektiva byggnader. SBBs gröna ramverk är i linje med de så kallade Green Bond Principles som har tagits fram av organisationen International Capital Market Association (ICMA). SBB har beställt och fått en oberoende utvärdering från Stiftelsen CICERO, Senter for klimaforskning, i Oslo av det gröna ramverket och tillhörande styrdokument och rutiner för att bedöma den miljömässiga påverkan av projekten. Mot bakgrund av Ciceros bedömning av projekttyper, styrdokument, mål och rapporteringsstandarder har SBBs gröna ramverk fått en Medium Green bedömning av CICERO.

SBB har även erhållit en Green Evaluation med betyget E2 från Standard & Poor’s (S&P) i samband med att SBB emitterat sin första gröna obligation på kapitalmarknaden i februari 2019. E2 är det näst högsta betyget och SBBs gröna ramverk får ett högt betyg för styrning samt ett mycket högt betyg för ramverkets transparens, samtidigt som det totala betyget hämmas av att Sverige har en, relativt andra länder, högre andel förnyelsebar energi i sin energimix. Betygsskalan går från E1 till E4 och är baserat på tre urvalskriterier; transparens, styrning och minskad klimatpåverkan.