Sammanfattning av oktober – december 2019

 • Nettoomsättning i egen regi ökade till 36,1 MSEK (58,2).
 • Rörelseresultat uppgick till 1,0 MSEK (-33,6). 
 • 165 privatpersoner tillträdde sina bostäder i bostadsrättsprojektet West Side Solna.  Resultateffekten från inflyttningarna sker med viss fördröjning till följd av att projektet bedrivs i JV-struktur och uppgår till 23,1 MSEK för kvartalet. Inflyttningarna fortsätter under 2020.  
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 33,5 MSEK (-2,8), där återgången av projekt Bromma Boardwalk till Niam påverkade kassaflödet positivt med 27,1 MSEK. 
 • Tilldelning av markanvisning för 150 bostadsrätter i Sjöstadshöjden, Hammarby. Projekt Bromma Square med 355 byggrätter avyttrades till befintlig JV-partner.
 • Villkorad överenskommelse tecknad med en majoritet av obligationsinnehavare om tvåårig förlängning av nuvarande obligationslån.
 • Refinansiering av samtliga fastighetskrediter om 114,0 MSEK via tvåårsavtal med Collector Bank.
 • Peter Wågström, valdes in som ny styrelseledamot och Casper Tamm, CFO, lämnar bolaget som senast under Q2 2020.
   

Sammanfattning av januari – december 2019

 • Nettoomsättning i egen regi uppgick till 212,3 MSEK (652,5).
 • Entreprenadverksamheten avyttrades samtidigt skedde en översyn av bolagets verksamhet och omvärld. Resultatet från översynen bekräftar SSM:s starka kärna men har även inneburit att helårsresultatet belastats av betydande, icke kassaflödespåverkande, nedskrivningar.
 • Årets rörelseresultat rensat för omvärderingar, samt andra poster av engångskaraktär, uppgick till -59,2 MSEK (65,3), inklusive nämnda poster uppgick rörelseresultatet till -415,5 MSEK (51,8).
 • Baserat på översynen avser SSM i närtid att fokusera på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -63,9 MSEK (172,4).
 • Täby Turf med 178 hyresrätter produktionsstartades och tillträddes av bostadsbolaget Willhem.
 • Mattias Lundgren tillsattes som interim VD i juni 2019, en roll som övergick i fast tjänst i januari 2020.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Bolagets huvudägare Eurodevelopment avyttrade den 15 januari 2020, 11 600 000 aktier (motsvarande 29,55 procent av kapital och röster i SSM) till Amasten Fastighets AB via dotterbolag samt 3 800 000 aktier (motsvarande 9,7 procent av kapital och röster i SSM) till Gösta Welandsson med bolag.
 • SSM har kallat till möte med obligationsinnehavarna genom skriftligt förfarande för att besluta om villkorsändring gällande bolagets utestående obligationslån.
 • Erik Lemaitre, affärsutvecklingschef och medlem av koncernledningen, lämnar SSM för extern tjänst senast under Q2 2020.
 • Avtal om försäljning har tecknats i syfte att avyttra projekten Järnet och hälften av Älvsjö Quarters, samt avsiktsförklaring om försäljning av Tellus Towers. Köparen till projekten är närstående till SSM.
 • Bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 11 mars 2020 i syfte att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om temission av aktier och/eller konvertibler samt slutföra försäljningen av projekten Järnet och Älvsjö Quarters.
 • Baserat på bolagets nya femåriga affärsplan har styrelsen antagit nya finansiella mål. Målen anger rörelsemarginal >10,0 procent, soliditet >40,0 procent och räntabilitet på eget kapital >15,0 procent. Utdelningspolicy kvarstår.
 • Nuvarande finanschef Ola Persson är utsedd till SSM:s CFO per 1 mars 2020.

Mattias Lundgren, VD & koncernchef, kommenterar helåret:
”Under 2019 har vi lagt grunden för tillväxt med ett balanserat risktagande. Vi har genomfört en omfattande översyn av SSM:s verksamhet och strategier, optimerat affärsmodellen, antagit en ny affärsplan, skapat förutsättningar för en långsiktig stabil finansiering både vad gäller obligations- som fastighetslån, avslutat projekten Bromma Square och Bromma Boardwalk med positiva kassaflöden samt levererat bostäder på utsatt tid i projektet West Side Solna.

Helårsresultatet tyngdes av betydande omvärderingar samt andra poster av engångskaraktär, även om Q4 2019 vände till positivt resultat. SSM:s affärsplan fokuserar på att generera kassaflöden och stärka balansräkningen, vilket i praktiken innebär att SSM kommer prioritera hyresrättsprojekt via forward-funding i närtid.

SSM har en stark kärna i form av målgrupp, bostadskoncept, samt byggrätternas mikroläge nära spårbundna kommunikationer. Bolagets projekt matchar väl de behov som finns på marknaden. Med en stabilare finansiell ställning innebär det att SSM över kommande år successivt kan realisera de värden som finns i den starka byggrättsportföljen.”

 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 07:30 CET.
 

För mer information, vänligen kontakta:  
Mattias Lundgren                                                   Ann-Charlotte Johansson 
VD & koncernchef   Kommunikations- & IR-chef 
E-post: [email protected]  E-post: [email protected] 
  Telefon: +46 (0)761-65 17 71 

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per sista december 2019 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com