Hållbarhet är en naturlig del av vår affärsmodell och SBB strävar efter att vara världens mest hållbara fastighetsbolag. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agendan täcker in de tre dimensionerna i hållbarhet; social, ekonomisk och miljö – Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, lösa klimatkrisen. SBB har satt upp en hållbarhetsvision för 2020-2030 och en hållbarhetspolicy för det konkreta genomförandet av målen och visionen. Konkreta mål inom de olika fokusområdena har formulerats och beskrivs under respektive avsnitt. SBB:s hållbarhetsvision-, mål och policy är antagna av styrelsen och följs upp löpande av VD tillsammans med hållbarhetsansvarig.

ÖVERGRIPANDE HÅLLBARHETSMÅL

  • Styra bolagets verksamhet i linje med FNs globala hållbarhetsmål; (5), (7), (8), (11), (13), (15)
  • 100 procent klimatneutrala 2030
  • Minimera riskerna för bolagets tillgångar genom att kontinuerligt se över klimatriskerna i fastighetsbeståndet
  • Bolagets uppförandekod, som bygger på FN Global Compact, ska följas och förstås av alla medarbetare och samarbetspartners
  • Regelbundet förbättra, följa upp och rapportera bolagets hållbarhetsarbete