Halvårsrapport 2001 05 01 – 2001 10 31

Viktiga händelser under perioden:

* Morphic levererade och installerade sitt första
produktionssystem för komponenttillverkning hos ett massproducerande
företag med mycket positivt resultat.

* Världens första produktionssystem för komponenttillverkning med
två motslående linjärmotorer monterades och installerades av Morphics
helägda dotterbolag i Karlskoga.

* Konstruktionen av en helt ny generation högpresterande
kapmaskin färdigställdes och tillverkning påbörjades av kompletta
maskinsystem.

* Omfattande produktionstester tillsammans med marknadsledande
komponenttillverkare avslutades med positivt resultat. Offert lämnades
på stort system enligt kundens önskemål.

* Patentverket godkände företagets uppfinning av den unika
slagenheten som gör det möjligt att snabbt styra stora hydraulikflöden
med mycket god noggrannhet som patenterbar.

* Utvärdering av olika materialleverantörer till företagets egna
produktion av bränslecellsplattor påbörjades.

* Två nya intressenter inledde diskussioner om samarbete och om
betydande delägarskap i Morphic.

· Beslut togs att tillsammans med ett svenskt och ett tyskt
komponentföretag etablera det gemensamma produktionsbolaget PPM Cutting
Service GmbH i det tyska Ruhrområdet.

· Beslut togs om att världslansera Morphics maskinteknik
tillsammans med PPM Cutting Service på trådmässan i Düsseldorf i början
av april 2002.
·
[REMOVED GRAPHICS]

Detta är Morphic Technologies AB

Morphic Technologies är ett svenskt verkstadsföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets aktie (morp b) är sedan
december 2000 noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas via banker
eller fondkommissionärer.

Morphic Technologies AB (publ)
Stigbergsliden 5 B – 414 63 Göteborg
tel 031-7045865 – fax 031-7759061
www.morphic.se – [email protected]

Marknad

Morphic har från och med denna period inlett sin etablering på
marknaden. Etablering är en följd av företagets lyckade grundutveckling
och dess omfattande affärskontakter. Oderingången uppgick under perioden
till 575 tkr och fakturering av produktionssystem uppgick till 200 tkr.
Beställningarna avsåg produktionssystem och komponentframställning.
Det av bolaget levererade produktionssystemet var av mycket strategisk
betydelse. Efter en omfattande testverksamhet prövades Morphics
maskinteknik nu i verklig produktionsmiljö. Produktionssystemet har
sedan igångkörningen tillverkat drygt 3 miljoner komponenter och
bekräftat fördelarna med Morphics maskinteknik. Under perioden har även
en ombyggnad genomförts för att möjliggöra produktion av större
komponenter i en och samma anläggning.
Morphics nya ventilteknik har gjort det möjligt att konstruera
motslagsmaskiner, dvs slagprocesser där två styrda slagkolvar samtidigt
slår mot ett ämne från motsatt håll, och där båda slagkolvarna
omedelbart dras tillbaka efter slag så att studsar och efterslag
undviks. Under perioden slutmonterades den första motslagsmaskinen hos
Morphics dotterbolag i Karlskoga. Flera företag planerar nu in tester
och ren produktion i denna maskin. En första beställning har redan
mottagits.

Forskning och utveckling

Under perioden har en helt ny maskinteknik tagits fram för
precisionskapning. Den nya tekniken och de nya konstruktionslösningarna
innebär att maskinen byggs upp av enkla systemdelar vilket framför allt
förbilligat maskinsystemen. Genom att utnyttja Morphics linjärmotor som
slagenhet kan dessutom god komponentkvalitet i hög produktionstakt
uppnås utan att äventyra systemets hållfasthet och livslängd. Ett antal
nya patentansökningar är att vänta för det nyutvecklade
produktionssystemet för kapning.
En omfattande testverksamhet inom området precisionsstansning har
utförts tillsammans med kund hos Morphic. Det positiva resultatet har
lett till att Morphic utvecklat ett specialanpassat större
linjärmotorsystem för integration i en hos kunden befintlig
produktionsanläggning. Kunden förväntas ge besked om beställning inom
kort.
Inom formningsområdet har Morphic utvecklat och specialanpassat en
mindre formningsmaskin på direkt uppdrag av kund. Kunden förväntas ge
besked om beställning inom kort.
Totalt har 13 patentansökningar ingivits till PRV varav 7 redan
godkänts som patenterbara. Bland dessa 7 innefattas linjärmotorn, skydd
mot skadliga efterslag samt sätt att tillverka bränslecellsplattor.
Övriga patentansökningar förväntas bli godkända av PRV inom kort.
Morphic har med utgångspunkt från de svenska ansökningarna redan gått
vidare med sk PCT-ansökningar för att på så sätt få patenten
internationellt godkända. De svenska ansökningarna blir offentliga först
efter 18 månader efter inlämningsdag. Därefter tar det ytterligare 12
månader innan PCT-patentet är slutgodkänt. Morphic ser inga hinder för
bolaget att uppnå en mycket stark patentsituation för sin maskinteknik.

Produktion

Morphics motslagsmaskin har med positivt resultat installerats i
företagets lokaler i Karlskoga. Maskinen är konstruerad för att klara
formning och kompaktering av en mängd olika material och
komponentgeometrier. Primärt är maskinen utformad för produktion av
större bränslecells- och värmeväxlingsplattor. Flera kunder har redan
beställt testproduktion och flera intressenter har uttryckt önskemål om
ren testverksamhet. Morphic planerar att bygga upp en automatisk
produktionsanläggning kring denna flexibla motslagsmaskin och att utföra
sk legotillverkning åt kunder med olika komponenter. Parallellt
diskuterar Morphic samgående kring denna verksamhet med olika större
industriföretag. Målsättningen är även i detta fallet, i likhet med all
annan verksamhet hos Morphic, att nå en marknadsetablering baserad på
fördelaktig produktionsutrustning.

Ekonomi

Omsättning och resultat
Omsättningen för koncernen uppgick till 668 tkr (159) med ett redovisat
resultat på – 3 187 tkr
(- 2 591).

Likviditet och soliditet
Disponibla likvida medel uppgick till 6 513 tkr (4 720) för koncernen.
Soliditeten uppgick till 69.8% (75,0%) för koncernen.

Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
uppgick till 5 520 tkr (8 845) bestående främst av
produktionsanläggningar. Bolagets investeringar i immateriella
anläggningstillgångar uppgick till 749 tkr (924) och utgörs
huvudsakligen av investeringar i patent.

Personal
Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 6 personer (4),
fördelat på fyra män och två kvinnor.

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, Redovisningsrådets rekommendationer och
uttalanden.

Moderbolaget

Moderbolaget i koncernen Morphic Technologies (org nr 556580-2526) har
under perioden bedrivit en omfattande satsning på utveckling av
produktionsanläggningar till koncernen. Moderbolaget har under perioden
investerat 5 131 tkr (0) i en egen produktionsanläggning. Förutom denna
investering har Morphic Technologies investerat 652 tkr (6 547) i övriga
materiella anläggningstillgångar och 498 tkr (471) i immateriella
anläggningstillgångar så som patent och utveckling av ny utrustning. Med
hänsyn till ett beviljat utvecklingsbidrag så har en direktavskrivning
med motsvarande belopp gjorts på materiella anläggningstillgångar.
Nettoomsättningen hos Moderbolaget uppgick till 200 tkr (0) och
resultatet före bokslutsdispositioner uppgick till – 3 008 tkr (-2 592).
Likviditeten i moderbolaget uppgick till 6 356 tkr (14 274).

Framtid

Marknadsetablering
Morphic har med egna medel finansierat en omfattande grundutveckling av
en helt ny generation maskinteknik. Den lyckade grundutvecklingen
tillsammans med ett gediget patentarbete innebär att bolaget nu står väl
rustat för en marknadsetablering av tekniken. Morphics strategi att
inledningsvis etablera tillsammans med ett fåtal intressenter i olika
marknadssegment kvarstår. Genom att etablera ett antal
referensanläggningar skapar bolaget förutsättningar för en storskalig
kommersialisering. Morpic befinner sig just nu i denna etablering och
gör bedömningen att bolaget kommer uppnå sin målsättning inom kort. Det
kortsiktiga finansiella målet att ge bolaget ett positivt kassaflöde
från den löpande verksamheten under innevarande period kvarstår.

Världslansering
Med stort nöje kommer Morphic att visa upp sin maskinteknik på
trådmässan www.wire.de i Düsseldorf i början April 2002. Mässan innebär
en världslansering av Morphics maskinteknik och ett ypperligt tillfälle
att klargöra skillnaderna i pris och prestanda mellan Morphic och
tidigare aktörer på marknaden. Morphics utställning förväntas resultera
i en stor efterfrågan på bolagets maskinteknik.

Bränslecellsplattor
Bränslecellsmarknaden anses utgöra ett stort potentiellt värde för
Morphic och fortsatt utveckling och samarbeten prioriteras inom detta
område. Bolaget förbereder för produktionsstart under 2002. Diskussioner
om samgåenden inom detta affärsområde pågår.

Aktien

Antalet aktier var vid periodens utgång 31 120 954, fördelat på 10 000
000 A-aktier och 21 120 954 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till en
röst och varje B-aktie berättigar till 1/10 röst. Alla aktier har lika
rätt till del i bolagets vinst och tillgångar.
Två optionsserier finns inom bolaget. Den första serien omfattar 10
000 000 optioner att teckna B-aktier för 2 kr per aktie och innehas av
bolagets ursprungliga finansiärer. Optionerna ställdes ut 2000-04-20.
Teckning kan ske endast under februari 2002. Ett fullt utnyttjande
innebär en utspädning på 32.1 procent. Den andra serien omfattar 9 962
000 optioner och innehas av grundarna för att kunna erbjuda personal och
större företag delägarskap. Optionerna ställdes ut 2000-03-28 och löper
fram till maj 2003. Lösenpriset är 1 krona per aktie. Utspädningen blir
32 procent.
Bolagets B-aktie (MORP-B) är sedan december inofficiellt noterad på
Göteborgs OTC-list och handlas via banker och fondkommissionärer.

KONCERNRESULTATRÄKNING

Belopp i tkr 2001-05-01 – 2000-05-01 –
2001-10-31 2000-10-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 200
Aktiverat arbete för 192
egen räkning
Övriga rörelseintäkter 276 159
Summa intäkter 668 159

Rörelsens kostnader
Inköp av varor och -793 -905
tjänster
Övriga externa -1,247 -678
kostnader
Personalkostnader -1,568 -746
Avskrivningar av
materiella och
immateriella
anläggningstillgångar -169 -108
Summa rörelsens -3,777 -2,437
kostnader

Rörelseresultat -3,109 -2,278

Resultat från
finansiella
investeringar
Ränteintäkter och 192
liknande resultatposter
Räntekostnader och -270 -313
liknande resultatposter

Periodens resultat -3,187 -2,591
Resultat per aktie -0.10 -0.13

KONCERNBALANSRÄKNING

Belopp i tkr 2001-10-31 2001-04-30
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella 1,673 924
anläggningstillgångar
Materiella 11,841 8,561
anläggningstillgångar
Finansiella 672 618
anläggningstillgångar
Summa 14,186 10,103
anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 2,490 1,039
Kassa och bank 6,513 14,389
Summa 9,003 15,428
omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR 23,189 25,531

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 26,995 26,799
Ansamlad förlust -10,817 -7,639
Summa eget kapital 16,178 19,160

Långfristiga skulder 3,994 4,106

Kortfristiga skulder 3,017 2,265

SUMMA EGET KAPITAL OCH 23,189 25,531
SKULDER

KASSAFLÖDESANALYS FÖR
KONCERNEN

Belopp i tkr 2001-05-01– 2000-05-01–
2001-10-31 2000-10-31

Kassaflöde från den -5,023 -2,648
löpande verksamheten

Kassaflöde från -2,946 -7,127
investeringsverksamheten

Kassaflöde från 93 4,444
finansieringsverksamhete
n

Periodens kassaflöde -7,876 -5,331
Likvida medel vid 14,389 10,051
periodens början

Likvida medel vid 6,513 4,720
periodens slut

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
HOS KONCERNEN

Belopp i tkr 2001-05-01– 2000-05-01–
2001-10-31 2000-10-31

Bundet eget kapital
Belopp vid periodens ingång 26,799 10,400
Nyemission 205
Belopp vid periodens utgång 27,004 10,400

Ansamlad förlust
Balanserad förlust -7,639 -848
Periodens förlust -3,187 -2,592
Belopp vid periodens utgång -10,826 -3,440

Summa eget kapital vid 16,178 6,960
periodens utgång

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för revisorns översiktliga
granskning.

Kommande rapport
Bokslutskommuniké presenteras den 19 juni 2001.

Karlskoga, 2001-12-06

Morphic Technologies AB (publ)

Styrelsen

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av arbetande
styrelseordföranden Peter Heidlund, tel 031-704 58 65 alt [email protected]

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00420/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00420/bit0001.pdf