Hemfosa Fastigheter AB (“Hemfosa”) offentliggör idag att bolaget, genom ett skriftligt förfarande, ansöker om godkännande från innehavare av Hemfosas två obligationslån med ISIN SE0009357403 och SE0009664337 (“Obligationerna”) för att ändra villkoren för Obligationerna med anledning av en potentiell utdelning av aktierna i Hemfosas dotterbolag Nyfosa. Samtyckesförfarandet utgör ett ytterligare steg för att möjliggöra för Hemfosa att dela ut aktierna i Nyfosa under det fjärde kvartalet 2018. 

Hemfosa har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ), i dess roll som agent (“Agenten”) för innehavarna av Obligationerna, inleder ett skriftligt förfarande i enlighet med villkoren för Obligationerna. Syftet med det skriftliga förfarandet är att innehavarna av Obligationerna ska godkänna en ändring av villkoren för Obligationerna som tillåter en potentiell utdelning av aktierna i Hemfosas helägda dotterbolag Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare (”Förslaget”).

För att få rösta i det skriftliga förfarandet måste en innehavare av Obligationer vara registrerad som direktregistrerad ägare eller registrerad som förvaltare av en eller flera Obligationer i respektive skuldbok för Obligationerna den 20 augusti 2018. Agenten måste ha mottagit en korrekt ifylld röstsedel senast klockan 17.00 den 6 september 2018.

Förutsatt att Förslaget godkänns med erforderligt kvorum och av en tillräcklig majoritet samt att Hemfosas aktieägare på Hemfosas extra bolagsstämma beslutar att dela ut aktierna i Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare kommer varje innehavare av Obligationerna erhålla en grundpremie (s.k. Base Fee) motsvarande ett belopp om 0,05 procent av nominellt belopp per Obligation som respektive innehavare innehar den 17 september 2018.

Under ovan angivna förutsättningar har varje innehavare av Obligationerna som röstar för Förslaget och inger en korrekt ifylld röstsedel till Agenten senast klockan 17.00 den 28 augusti 2018 även rätt att erhålla en extrapremie (s.k. Early Bird Fee) motsvarande ett belopp om 0,15 procent av nominellt belopp per Obligation som innehavaren röstat för.

Hemfosa förväntas offentliggöra resultatet av det skriftliga förfarandet senast den 7 september 2018. Efter offentliggörandet kommer även resultatet av det skriftliga förfarandet meddelas innehavarna av Obligationerna per post och publiceras på Hemfosas och Agentens respektive hemsidor (www.hemfosa.se, www.nordictrustee.com och www.stamdata.com).

Fullständig information om det skriftliga förfarandet, inklusive hur man röstar, finns i kallelsen till det skriftliga förfarandet som finns tillgänglig på Hemfosas och Agentens respektive hemsidor.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50, kontoret 08-448 04 80, eller

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil 070-594 53 98