EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, STORBRITANNIEN, USA ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERAT I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Hemfosa Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”Hemfosa”) avser erbjuda obligationsinvesterare investering i nya seniora icke säkerställda gröna obligationer i SEK med förfall i maj 2022 (den ”Nya Emissionen”), förutsatt goda marknadsförhållanden. Hemfosas gröna ramverk har skapats i linje med Green Bond Principles framtagna av ICMA (International Capital Market Association) och har blivit utvärderat av en oberoende tredje part, CICERO Shades of Green. Ramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder, har fått en ”Medium Green” bedömning från CICERO Shades of Green.

Emissionslikviden från den Nya Emissionen kommer att användas i enlighet med Hemfosas gröna ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektivitet. Gröna fastigheter inkluderar bland annat byggnader med certifieringar såsom Miljöbyggnad Silver, GreenBuilding och Passivhus, samt byggnader med energiförbrukning som är 25 % lägre än vad som krävs enligt de nationella byggreglerna.

I samband den Nya Emissionen erbjuder Hemfosa innehavarna av Hemfosas utestående obligation med förfall den 6 december 2019, ISIN SE0009357403, med rörlig ränta och med en utestående volym om SEK 1 000 000 000 (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer. Återköp kommer att ske till ett belopp om upp till SEK 1 000 000 000 mot kontant vederlag till ett pris om 100,80 % av nominellt belopp.

Återköpserbjudandet är villkorat av att den Nya Emissionen genomförs framgångsrikt enligt Hemfosas bedömning samt lämnas i övrigt enligt de fullständiga villkor som anges i dokumentet avseende återköpserbjudandet daterat 2 maj 2019, och som finns bilagt till detta pressmeddelande och som hålls tillgängligt på Hemfosas webbplats www.hemfosa.se/obligationer.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 9 maj 2019 om Hemfosa inte beslutar om förlängning eller annan åtgärd. Likvid för återköpet förväntas redovisas omkring den 16 maj 2019.

Syftet med den Nya Emissionen och återköpserbjudandet är att proaktivt hantera kommande skuldförfall samt att förlänga skuldprofilen som ett led i Hemfosas löpande skuldhantering.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) att vara arrangörer, bookrunners och agenter i samband med Nya Emissionen samt återköpet. Swedbank har även fått uppdraget att vara rådgivare avseende upprättandet av ramverket för gröna obligationer och Second Opinion.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Arrangörer, bookrunners och agenter:

Nordea Bank Abp: +46 720 83 55 05, [email protected]

Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, [email protected]

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Eriksson, Finanschef, [email protected], mobil +46 72 166 24 28, telefon +46 8 448 04 80