EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, STORBRITANNIEN, USA ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERAT I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Emission av grön obligation

Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Bolaget” eller ”Hemfosa”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 1 300 MSEK inom ett rambelopp om 1 500 MSEK. Obligationslånet har en löptid om tre år och löper med rörlig ränta om STIBOR tre månader + 240 räntepunkter med slutligt förfall den 16 maj 2022 (den ”Nya Emissionen”).

Emissionslikviden från den Nya Emissionen kommer att användas i enlighet med Hemfosas gröna ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektivitet. Gröna fastigheter inkluderar bland annat byggnader med certifieringar såsom Miljöbyggnad Silver, GreenBuilding och Passivhus, samt byggnader med energiförbrukning som är 25 procent lägre än vad som krävs enligt de nationella byggreglerna. Hemfosa kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List.

– Vi är mycket nöjda med att emittera Hemfosas första gröna obligation som dessutom möttes av stort intresse bland investerare. Det är ett finansieringsslag som passar Hemfosas verksamhet inom samhällsfastigheter och som kompletterar vår övriga finansiering väl. Vi har sedan tidigare ett grönt banklån och tror att olika former av grön finansiering kommer att växa både för oss och för fastighetsbranschen i stort, säger Linda Eriksson, finanschef på Hemfosa.

Återköpserbjudandet

Hemfosa offentliggör vidare resultatet av återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Hemfosas utestående obligation med förfall den 6 december 2019, ISIN SE0009357403 (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 den 9 maj 2019. Återköpserbjudandet har accepterats av innehavare till Obligationer med ett sammanlagt kapitalbelopp om 764 MSEK.

Hemfosa kommer fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet uppgår till 100,80 % av det nominella beloppet. Hemfosa kommer också att betala upplupen och obetald ränta från, men exkluderat, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, likviddagen. Likviddag för Återköpserbjudandet är den 16 maj 2019.

Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) och Nordea Bank Abp har varit arrangörer, bookrunners och agenter i samband med den Nya Emissionen och Återköpserbjudandet. Swedbank har även agerat rådgivare avseende upprättandet av ramverket för gröna obligationer och Second Opinion. Cederquist har varit legal rådgivare.

Arrangörer, bookrunners och agenter:

Nordea Bank Abp, +46 720 83 55 05, [email protected]

Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, [email protected]

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Eriksson, Finanschef, [email protected], mobil +46 72 166 24 28, telefon +46 8 448 04 80