Hemfosa Fastigheter AB (“Hemfosa”) offentliggjorde den 13 augusti 2018 att bolaget, genom ett skriftligt förfarande, ansöker om godkännande från innehavare av Hemfosas två obligationslån med ISIN SE0009357403 och SE0009664337 (“Obligationerna”) till att ändra villkoren för Obligationerna i syfte att möjliggöra för Hemfosa att dela ut aktierna i dotterbolaget Nyfosa under det fjärde kvartalet 2018.

Härmed meddelar Hemfosa att mer än 50 procent av obligationsinnehavarna i respektive obligationslån röstat och godkänt den föreslagna ändringen av villkoren för att möjliggöra för Hemfosa att dela ut aktierna i Nyfosa till stamaktieägarna i Hemfosa. Erforderligt kvorum och tillräcklig majoritet föreligger därmed och det skriftliga förfarandet kommer därför att avslutas i förtid i enlighet med villkoren.

Resultatet från det skriftliga förfarandet kommer även att meddelas innehavarna av Obligationerna per post och publiceras på Hemfosas och Nordic Trustee & Agency AB:s (”Agenten”) respektive hemsidor (www.hemfosa.se, www.nordictrustee.com och www.stamdata.com).

Förutsatt att Hemfosas aktieägare beslutar, vid en extra bolagsstämma den 13 september 2018, att dela ut aktierna i Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare kommer innehavarna av Obligationerna erhålla en grundpremie (s.k. Base Fee) motsvarande ett belopp om 0,05 procent av nominellt belopp per Obligation som respektive innehavare innehar den 17 september 2018.

Varje innehavare av Obligationer som röstade för att godkänna förslaget genom att skicka in en giltig röstsedel så att röstsedeln var Agenten tillhanda senast kl. 17.00 den 28 augusti 2018 kommer i tillägg till grundpremien att erhålla en extrapremie (s.k. Early Bird Fee) motsvarande ett belopp om 0,15 procent av nominellt belopp per Obligation som innehavaren röstat för.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50, kontoret 08-448 04 80, eller Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil 070-594 53 98