Styrelsen för Hemfosa Fastigheter AB (Hemfosa) bekräftar sin avsikt att genomföra en börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm. Under förutsättning att erforderliga bolagsstämmo- och andra beslut fattas, att godkännanden erhålls från NASDAQ OMX Stockholm samt att marknadsförhållandena bedöms goda, förväntas börsintroduktionen slutföras i mars 2014.

”Den planerade börsintroduktionen är en viktig milstolpe för Hemfosa i vår ambition att skapa en långsiktigt stark plattform för fortsatt tillväxt. En notering kommer även skapa bättre tillgång till kapitalmarknaden och resultera i en bredare ägarbas med såväl svenska som internationella investerare”, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa.

Erbjudandet att förvärva aktier i Hemfosa kommer att omfatta såväl nyemitterade aktier som befintliga aktier, vilka säljs av bolagets svenska institutionella ägare. Aktierna kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.

Genom erbjudandet kommer Hemfosa att tillföras cirka 500-950 miljoner kronor, beroende på om medverkande banker utnyttjar s.k. övertilldelningsoption och till vilket pris aktierna utges. Hemfosa avser att använda den erhållna likviden för fortsatta fastighetsförvärv. Det totala erbjudandet förväntas uppgå till cirka 3,8 miljarder kronor.

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank har utsetts till Joint Global Co-ordinators och Joint Lead Bookrunners i den planerade börsintroduktionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Bengt Kjell, Styrelseordförande, mobil: +46 705 94 5398

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: +46 706 90 6550