Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”) emitterade den 6 december 2016 ett seniort icke säkerställt obligationslån om 750 000 000 SEK inom ett totalt rambelopp om 1 000 000 000 SEK på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 2,80 procent per år och har slutförfall 6 december 2019.

Hemfosa har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Hemfosa upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Hemfosas (www.hemfosa.se) webbplatser.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Eriksson, finanschef, [email protected], mobil 072-166 24 28, kontoret 08-448 04 80