Hemfosa förvärvar samhällsfastigheter i Sundsvall med Mittuniversitetet som största hyresgäst. Säljare är Akademiska Hus.

Hemfosa har avtalat om förvärv av fastigheterna Åkroken 1 och Västhagen 1 i Sundsvall till ett underliggande fastighetsvärde om 582 mkr. De två fastigheterna är centralt belägna i Sundsvall och består av cirka 33 000 kvm uthyrningsbar area, fullt uthyrd till Mittuniversitetet, Internationella Engelska Skolan samt SCA Research. Hemfosa äger efter förvärvet fastigheter med cirka 92 000 kvm uthyrningsbar area i Sundsvall.

Förvärvet beräknas ge en positiv effekt på Hemfosas intjäningskapacitet om cirka 20 mkr på årsbasis. Tillträde sker den 2 juni 2014.

– Förvärvet av Mittuniversitetets och Engelska skolans lokaler i Sundsvall är i linje med Hemfosas strategi att växa inom segmentet samhällsfastigheter. Vi ser fram emot att utveckla området ytterligare tillsammans med hyresgästerna, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, VD,
[email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80

 
Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Hemfosa äger kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,5 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014. Läs mer på
www.hemfosa.se.

  
Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2014 kl. 8.30.