Hemfosa har förvärvat en fastighet i centrala Sundsvall till ett underliggande fastighetsvärde om 79 mkr och har avyttrat tre fastigheter i Växjö, Uppsala och Haninge till ett totalt underliggande fastighetsvärde om 70 mkr.

Den förvärvade fastigheten utgörs av före detta Sundsvallsbanken, idag uthyrd med Nordea Bank som största hyresgäst. Fastigheten är belägen invid Stora Torget och den totala uthyrningsbara arean uppgår till 5 154 kvm.

Hemfosa har även genomfört tre försäljningar; i Växjö, Uppsala respektive Haninge, till ett totalt underliggande fastighetsvärde om 70 mkr, vilket överstiger senaste marknadsvärdering med 24 mkr. Samtliga sålda fastigheter är projektfastigheter som är helt eller delvis vakanta, och där den sammanlagda uthyrningsbara arean uppgår till 8 689 kvm.

Hemfosas nettoinvestering uppgår till 9 mkr. Till- och frånträden har skett under april, maj och juni 2014.

– Förvärvet av före detta Sundsvallsbanken stärker vårt segment Kontorsfastigheter i tillväxtorter och bidrar till att ytterligare stärka Hemfosas position i Sundsvall, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, vd Hemfosa Fastigheter AB, e-post:
[email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter
Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Hemfosa äger kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,5 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014. Läs mer på
www.hemfosa.se.

Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2014 kl. 8.00.