Hemfosa Fastigheter AB (publ) har informerats om att bolaget kommer att ingå i FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series från och med den 28 mars 2014. FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series ses som det ledande riktmärket för börsnoterade fastighetsinvesteringar.


För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: +46 706 90 6550
Karin Osslind, CFO, [email protected], mobil: +46 707 94 9337

  
Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2014 kl 12.00.

Om Hemfosa Fastigheter
Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Hemfosa äger kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,5 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan den 21 mars 2014.